پنجشنبه 3 آذر 1384

گمانه زني هاي بين المللي در مورد نتايج اجلاس شوراي حكام آژانس انرژي اتمي و پرونده هسته اي جمهوري اسلامي، راديو فردا

خبرگزاري فرانسه به نقل از منابع ديپلماتيك گفت: احتمالا اجلاس جاري آژانس بين المللي انرژي اتمي هيچ گونه قطعنامه اي صادر نخواهد كرد و تنها به شنيدن خلاصه اي از اظهارات رئيس آن بسنده خواهند كرد. روز چهارشنبه وزير امور خارجه روسيه سرگئي لاورف گفت: كشورش از نتيجه نهايي آژانس بين المللي كه بر نياز به ادامه كار بازرسان اين سازمان در ايران تاكيد مي كند، حمايت مي كند. وي در مورد پيشنهاد اتحاديه اروپا داير بر اين كه اين كشور نقش ميانجي را در مساله هسته اي ايران ايفا كند گفت: روسيه هيچ اقدامي براي ديگران نمي كند. در جبهه اتحاديه اروپا، خبرگزاري فرانسه گفت: تمايل خاوير سولانا مسئول سياستگذاري اتحاديه به اين كه به ايران اجازه داده شود فعاليت هاي غني سازيش را ادامه داده، اما كاهش دهد، به عنوان نشانه اي در انعطاف موضع اروپا تلقي مي شود. و اما چين همچنان بر موضع خود مبني بر اين كه مساله برنامه هاي هسته اي ايران بايد از طريق مذاكره حل شود ايستاده است. محمد مهدي آخوندزاده نماينده دائم ايران در سازمان هاي بين المللي مستقر در وين گفت: ايران براي مواجهه با هر تصميم احتمالي در شوراي حكام آماده است.
فريبا مودت
-------------------------------

امروز شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي براي بررسي گزارش اخير آژانس در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران تشكيل جلسه مي دهد. بنا بر حدس هايي كه در محافل ديپلماتيك و مطبوعاتي زده مي شود، به نظر نمي رسد در اين اجلاس پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود يا به آن حتي نزديك شود.
فريبا مودت (راديو فردا): خبرگزاري فرانسه به نقل از منابع ديپلماتيك گفت: احتمالا اين بار اجلاس جاري آژانس بين المللي هيچ گونه قطعنامه اي صادر نخواهد كرد و تنها به شنيدن خلاصه اي از اظهارات رئيس آن، سفير ژاپن بسنده خواهند نمود.

اما روز گذشته (چهارشنبه) وزير امور خارجه روسيه سرگئي لاورف گفت: كشورش از نتيجه نهايي آژانس بين المللي در مورد ايران كه بر نياز به ادامه كار بازرسان اين سازمان در ايران تاكيد مي كند، حمايت مي كند. اما وي در عين حال در اشاره به گزارش هايي مبني بر اين كه آمريكا اسنادي محرمانه در مورد برنامه هاي اتمي ايران در اختيار دارد، گفت: از آنجا كه هيچ گونه مدركي دال بر معتبر بودن اين اسناد ارائه نشده، روسيه اطلاعات مندرج در آنها را جدي تلقي نمي كند. وزير امور خارجه روسيه در مورد پيشنهاد اتحاديه اروپا داير بر اين كه اين كشور نقش ميانجي را در مساله هسته اي ايران ايفا كند گفت: روسيه هيچ اقدامي براي ديگران نمي كند، زيرا كشورش روابط مذاكراتي خود را با ايران دارد.

اما در جبهه اتحاديه اروپا، خبرگزاري فرانسه گفت: تمايل خاوير سولانا مسئول سياستگذاري اتحاديه به اين كه به ايران اجازه داده شود فعاليت هاي غني سازيش را ادامه داده، اما كاهش دهد، به عنوان نشانه اي در انعطاف موضع اروپا تلقي مي شود. تعويق ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت به اين تصور قوت بخشيده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

و اما چين، كشوري كه به تصور بسياري قرار بود در اجلاس شوراي حكام در ماه سپتامبر از ايران حمايت كند كه به نوعي نكرد، همچنان بر موضع خود مبني بر اين كه مساله برنامه هاي هسته اي ايران بايد از طريق مذاكره حل شود ايستاده است. سخنگوي وزارت امور خارجه چين گفت: در حال حاضر چين تصور نمي كند ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت به صلاح نزديك باشد.

با وجود اين شب گذشته محمد مهدي آخوندزاده سفير و نماينده دائم ايران در سازمان هاي بين المللي مستقر در وين گفت: ايران براي مواجهه با هر تصميم احتمالي در شوراي حكام آماده است، اما وي در عين حال افزود: ايران همكاري با آژانس بين المللي را از محورهاي اصلي تعامل خود در ارتباط با اين پرونده مي داند. اما شوراي حكام به گفته آقاي آخوندزاده بايد خود را از شاعبه سياسي بودن دور كند.

Copyright: gooya.com 2016