سه شنبه 8 آذر 1384

داود دشتباني؛ دبير سياسي انجمن اسلامي دانشجويان تهران به دادگاه احضار شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

داود دشتباني؛ دبير سياسي انجمن اسلامي دانشجويان تهران و علوم پزشكي به شعبه ششم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت احضار شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، براساس احضاريه كتبي كه امروز به دست دشتباني رسيده است، اتهام وي؛ "اهانت به روحانيت است" و وي سه روز مهلت دارد تا به دادسراي كاركنان دولت مراجعه كند و در غير اين صورت جلب خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016