یکشنبه 20 آذر 1384

سخنان يوسفي اشكوري در مراسم روز دانشجو در دانشكده امور اقتصادي، ادوار نيوز

ادوار نيوز: مراسم روز دانشجو در دانشكده امور اقتصادي كه به دليل مسائل پيش آمده در اين روز و تعطيلي دانشگاه ها برگزار نشده بود؛ عصر ديروز با حضور حسن يوسفي اشكوري برگزار گرديد.

به گزارش خبرنگار ادوار نيوز يوسفي اشكوري كه سخنان خود در مورد حقوق بشر را با اظهار تأسف نسبت به وقوع حادثه سقوط هواپيماي 130- c آغاز كرد؛با يادآوري وقايع سال 60 و كشتار زندانيان سياسي در سال 67، ترور دكتر سامي، حوادث 18 تير، خوابگاه طرشت و همچنين گراميداشت ياد و خاطره شهداي 16 آذر، به بيان بخشهايي ازتاريخ مبارزات دانشجويي در قبل و بعد از انقلاب پرداخت.

وي با انتقاد از بي توجهي رسانه هاي داخلي نسبت به مسائل حقوق بشر به تبيين اعلاميه حقوق بشر پرداخت و ضمن بيان عدم پايبندي ايران به ميثاق نامه حقوق بشر به عنوان كشوري كه آنرا امضا كرده، عمل نكردن به اعلاميه حقوق بشر را مشكلي جهاني خواند و به ضرورت توجه به سازگاري حقوق بشر با اسلام اشاره كرد و لازمه آنرا شناخت بنيانهاي اساسي حقوق بشر دانست.

اين نوانديش ديني مهمترين بندهاي حقوق بشر را بندهاي اول و دوم خواند و تمام انسان ها را از نظر انسانيت و حقوق انساني با هم برابر دانست و با بيان اينكه انسان منهاي عقيده، نژاد، طبقه، مليت، رنگ، ثروت و جنسيت داراي قدرت انتخاب است و اين حق انتخاب بر همگان بطور مساوي جاريست، تعبير خودي و غير خودي را مصداقي از نقض اين حق دانست.

يوسفي اشكوري با بيان اينكه هيچ انساني از ديگري انسان تر نيست بر وجههُ سياسي بيانيه حقوق بشر تأكيد كرد و دموكراسي را همان وجههُ سياسي اعلاميه حقوق بشر خواند و با تأكيد بر اينكه اگر اسلام را با تفسير طالباني آن نگاه كنيم مسلماً اين اسلام با اعلاميه حقوق بشر مخالف است، صدور حكم اعدام را براي كساني كه از دين خارج مي شوند با بند اول اعلاميه حقوق بشر در تعارض خواند.

وي گسترش انديشه دموكراسي طلبي و آزادي خواهي و حقوق بشر در جهان امروز را مستلزم اين دانست كه همگان در تفكر ديني خود تجديد نظر كنيم، بي آنكه نياز به تجديد نظر در دين باشد.

وي با بيان اينكه به نظر او بين اسلام و مواد اول و دوم اعلاميه حقوق بشر تعارضي وجود ندارد آزادي و دموكراسي را مصداق كامل عدالت در دنياي امروز خواند.

ايشان مشكل امروز ايران را در عمل به مفاد اعلاميه حقوق بشر خواند نه در مباحث نظري مربوط به آن و با بيان اينكه در جامعه اي كه زنداني سياسي( زنداني عقيده ) وجود دارد، حقوق بشر رعايت نشده است، اين پرسش را مطرح كرد كه گنجي چه جنايتي مرتكب شده كه هنوز بعد از شش سال در زندان انفرادي نگهداري مي شود.

يوسفي اشكوري با بيان برخوردهايي كه در چند سال گذشته با دانشجويان صورت گرفته، از فضاي يأس و نااميدي حاكم بر جامعه و دانشگاه ابراز تأسف كرد و بيان داشت كه بر خلاف تصور، اوضاع چندان بد نيست و مي توان به آهستگي جلو رفت. وي تأكيد كرد كه با تمام اتفاقاتي كه در اين چند سال افتاده همچنان آينده ايران را روشن مي بيند.

اين فعال ملي مذهبي با انتقاد از برخي اصلاح طلبان، تنها گذاشتن مردم از طرف آنها، عدم مقاومت و عقب نشيني آنها از مطالبات مردم را باعث شكست اصلاح طلبان و از دست رفتن فرصت ها دانست.

وي با تأكيد بر ديدگاه هگل مبني بر ملازمهُ بين آزادي و عقلانيت، بيان داشت كه در جامعه امروز، ما صاحب عقلانيت بيشتري هستيم و فرهنگ مدارا و عقلانيت در سطح جامعه افزايش پيدا كرده و اين عقلانيت ما را به سوي آزادي سوق خواهد داد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

يوسفي اشكوري وظيفه دانشجو را تكاپوي فكري و ارائه ايده ازموضع‌روشنفكري، دانشجويي، ملي و سياسي دانست و مهم ترين وظيفه دانشجو را دموكراتيك كردن فضاي دانشگاه ها عنوان نمود.

وي در پايان با ارزيابي وضع فعلي جامعه، فقدان نهاد هاي مدني را مهمترين مشكل جامعه خواند و با انتقاد از اصلاح طلبان به دليل بي توجهي نسبت به تقويت نهادهاي مدني ازنقد قدرت به عنوان لازمهُ پيشرفت دموكراسي و جامعه مدني ياد كرد و آن رامهمترين شعار جنبش دانشجويي ارزيابي نمود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سخنان يوسفي اشكوري در مراسم روز دانشجو در دانشكده امور اقتصادي، ادوار نيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016