دوشنبه 28 آذر 1384

توضيح علی کش‌گر در پاسخ به "توضيح علی کشتگر"

بدين وسيله به آگاهی هم ميهنان عزيزم می رسانم که من علی کشگر (صاحب امتياز نشريه تلاش و شرکت کننده در کنگره جنبش رفراندوم در بروکسل) هيچ نسبت و آشنائی با آقای علی محمد فرخنده جهرمی با نام مستعار علی کشتگر ندارم.
جهت اطلاع ايشان يادآوری می نمايم که نام علی کشگر، نام واقعی و ثبت شده در شناسنامه اينجانب بوده و نام جعلی و مستعار نيست و اصولاً فکر می کنم دوران مبارزات مخفی به پايان رسيده و اخلاق حکم می کند که هريک از ما با نام واقعی خود به مبارزات سياسی ـ تاکيد می کنم مبارزات سياسی ـ خود ادامه دهيم تا از هرگونه سوء تفاهم و کج فهمی جلوگيری شود. همچنين جهت يادآوری آقای علی محمد فرخنده جهرمی پيش از اين نيز برای جلوگيری از هرگونه سوء تفاهم در سال 1381 در تلاش شماره 10 جهت اطلاع هم ميهنان عزيز توضيح زير را به چاپ رسانديم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

«توضيح!
از آنجائيکه نام فرخنده مدرس و علی کشگر در شناسنامه تلاش بعنوان صاحبان امتياز نشريه، موجب «اينهمانی» و سئوال از سوی برخی از خوانندگان ما شده است، بدينوسيله يادآور می شويم که مسئولين نشريه تلاش هيچگونه پيوند سياسی يا مشابهت خانوادگی با آقای علی کشتگر(محمد علی فرخنده جهرمی) سر دبير نشريه «ميهن» نداشته و ندارند.
اميدواريم که اين «توضيح» از سوءتفاهم ها يا سوء استفاده های احتمالی جلوگيری کند.
فرخنده مدرس ـ علی کشگر»

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'توضيح علی کش‌گر در پاسخ به "توضيح علی کشتگر"' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016