سه شنبه 20 دی 1384

پالتاک "اتحاد گسترده جنبش جمهورى خواهى" با حضور پنج صاحب نظر سياسی، يكشنبه، ۲۵ دى - ۱۵ ژانويه

دعوت به پالتاك (Paltalk)

گفت و شنود اينترنتى "صداى ما"

موانع و چشم انداز اتحاد گسترده جنبش جمهورى خواهى در ايران
در راه تدارك دومين گردهمايى سراسرى جمهورى خواهان دمكرات و لائيك


مهرداد درويش پور، على حجت، حسن شريعتمدارى. مهدى فتاپور و حميد نوذرى

يكشنبه، ۲۵ دى ۱۳۸۴- ۱۵ ژانويه ۲۰۰۶

٧ تا ١٠ شب به وقت پاريس-١ تا ٤ بعد از ظهر به وقت شرق آمريكا

۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰ شب به وقت تهران

اتاق: By Language/ Nationality/ Other/ Iran.Sedaye-ma

لطفا جهت نصب و استفاده از برنامه پالتاك اينجا را فشار دهيد.
www.sedaye-ma.org

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016