پنجشنبه 25 اسفند 1384

برگزاری مشکوک مراسم چهارشنبه سوری در مقابل منزل محمد ملکی و شکست شيشه های منزل

بنا بر خبری که به دست خبرنامه گويا رسيده است، به بهانه چهارشنبه سوری و با انفجار ترقه های نامتعارف شيشه های درب ورودی منزل دکتر محمد ملکی شکسته شد.

با توجه به آن که در مدت بيش از بيست سال سکونت ايشان در اين محل و برگزاری هر ساله مراسم چهارشنبه سوری، هيچگاه روبروی منزل و ديوارهای اطاق ايشان مورد اصابت نارنجک به اين شکل واقع نشده بود، برگزاری مراسم چهارشنبه سوری امسال و تجمع افراد در اين محل و نوع خسارات وارده کاملا مشکوک به نظر می رسيد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'برگزاری مشکوک مراسم چهارشنبه سوری در مقابل منزل محمد ملکی و شکست شيشه های منزل' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016