جمعه 29 اردیبهشت 1385

كتاب "چرا دموكراسي؟"، نوشته محمدحسن عليپور، سردبير هفته نامه توقيف شده آبان، منتشر شد

"چرا دموکراسی؟" عنوان کتابی است كه توسط محمد حسن عليپور سردبير هفته نامه توقيف شده آبان نوشته شده و نشر پايان آن را منتشر كرده است. در مقدمه اين کتاب آمده است: حكومتگران هم در رژيم هاي رقابتي (دموكراتيك) و هم در رژيم هاي غير رقابتي(فردي) تلاش مي كنند تا رفتارهاي خود را بر آمده از بنيان هاي دموكراسي اعلام كنند و از طريق تشبيه و قياس اين گونه رفتارها با موازين دموكراتيك ،مالا به توجيه خود بپردازند. اگر چه در رژيم هاي غير رقابتي، رفتار سياسي حكومتگران با مباني دموكراسي فاصله طولاني دارد، اما چون دموكراسي به عنوان روشي موجه و موفق در اداره مشاركت آميز جامعه، و شكل گيري حكومت قانون و حقوق بشر و آزادي هاي ناشي از آن شناخته شده است، لاجرم حكومت هاي غير رقابتي نيز به منظور جلب رضايت مردم خود را به آن شبيه كرده و به آن چنگ مي آويزند.

مظاهر دموكراسي در رژيم هاي بسته سياسي در حال گسترش است، اما تا استقرار اصول و استوار شدن مباني دموكراسي راه زيادي بايد طي شود. مشكل اساسي ديگر در اين گونه جوامع، ناپايداري دموكراسي يا دموكراسي تثبت نشده است. در يك دوره نشانه هاي دموكراسی دیده مي شود و در دوره اي ديگر با تغيير شرايط اين نشانه ها ناپيدا شده و يا كور سويي از آن ديده مي شود. امروزه كاربرد واژه و مفهوم دموكراسي در حكومت هاي بسته و حكومت هاي باز، تنها يك اشتراك لفظي است و بديهي است كه تا تبديل شدن آن به اشتراك معنوي، هزينه هاي زيادي بايد پرداخت شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

كتاب چرا دموكراسي ؟ نگاهي آسيب شناسانه به روند دموكراتيزه شدن در ايران دارد. دموكراسي و توسعه، نوع حكومت در ايران، ساخت قدرت يكجانبه يا دو جانبه، بي ثباتي سياسي، روحانيت و حاكميت، ناپايداري رژيم هاي غير دموكراتيك، ماهيت اقتدارگرايي، هزينه فساد سياسي ، انتخابات در ايران و انتخابات رياست جمهوري در ايران، فرانسه، آمريكا، و آلمان از جمله مقالات چاپ شده در اين كتاب است.

http://Alipour-m.blogfa.com

Copyright: gooya.com 2016