پنجشنبه 10 اسفند 1385

بيانيه انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير در خصوص فشارهای وارده بر دانشجويان و هشدار نسبت به خطر جانی احمد باطبی

آن چه اين روزها از گوشه و کنار کشور به گوش می رسد اخبار و گزارشات نگران کننده ای است که از شديدتر شدن بيش از پيش فشارها بر پيکر نحيف جنبش دانشجويی حکايت دارد. از ابتدای سال تحصيلی جديد دردی جانکاه به مثابه استخوانی لای زخم دانشجويان را رنج می داد. در تمام مدت چندين ماهه ای که از ابتدای سال تحصيلی جديد می گذرد سه تن از فعالين سابق دانشجويی در بند مخوف و امنيتی ۲۰۹ زندان اوين تحت شديدترين فشارها بودند. نگه داری غيرموجه و طولانی مدت ايشان در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ نه تنها نقض آشکار حقوق انسانی آن ها بود که خانواده های اين افراد را نيز تحت تاثير قرار داده و فشارهای روانی و عصبی فراوانی را بر ايشان تحميل می نمود. پس از سير طولانی مدت پرونده دکتر کيوان انصاری، سعيد درخشندی و پويا جهاندار و عدم تبديل قرار بازداشت اين افراد به قرار وثيقه، اکنون با احکام سنگين چندين سال حبس برای ايشان مواجه ايم. قاضی پرونده که به گفته وکلای اين سه فعال سابق دانشجويی در تخلفی آشکار از ابلاغ رای صادره در خصوص تبديل قرار بازداشت به قرار وثيقه به ايشان سرباز زده است، اکنون با صدور احکام به شدت سنگين برگ سياه ديگری بر کارنامه برخوردهای ظالمانه حاکميت با دانشجويان بر جای گذاشته است.

در حالی که پس از گذشت ۶ ماه حبس غيرقانونی و ناعادلانه سه فعال سابق دانشجويی، دکتر کيوان انصاری، علی درخشندی و پويا جهاندار انتظار می رفت دادگاه رسيدگی کننده به پرونده ايشان با عنايت به پوچ و بی مايه بودن اتهامات انتسابی با صدور حکم برائت برای اين سه عضو سابق جامعه دانشجويی از جنبش دانشجويی اعاده حيثيت نمايند، ولی باز اين بيدادگاه نيز با صدور احکام بسيار سنگين و بی سابقه برای سه اين سه تن به دانشجويان مظلوم اين مرزوبوم اثبات کرد که درب دستگاه قضا بر همان پاشنه ظلم و بی عدالتی چندين سال پيش می چرخد.

اما پازل شوم برخورد و آزار دانشجويان آن جايی تکميل می شود که حاکميت اقتدارگرا تصميم می گيرد قدر قدرتی خود را با تحت فشار قرار دادن نماد جنبش دانشجويی ايران و سند مظلوميت دانشجويان، احمد باطبی، به نمايش عمومی گذارد. حاکميت اقتدارگرا که ظلم رفته بر دانشجويان در ۱۸ تير ۷۸ را به ربودن ريش تراشی فرو کاسته بود، و تا آن جا که در توان داشت دانشجويان را مورد تحقير و تصغير قرار داده بود، حاکميتی که پس از سال ها شکنجه های قرون وسطايی و حبس و زجر احمد باطبی از سرو تناور و دلاوری چون او پيکری بيمار و نحيف بر جای گذارده بود، حالا تصميم گرفته تا اين پيکر نيمه جان را بر علم رسوای خود آويخته و «هل من مبارز» گويان او را در شهر بگرداند تا نفس جنبش دانشجويی که نمايندگان آن، نماد حاکميت اقتدارگرا را ديکتاتور خطاب کردند و شوی تبليغاتی اش را به سند فضاحتش بدل نمودند گرفته و ايشان را خفه سازد.

چندی پيش بود که نيروهای امنيتی با بازگرداندن مجدد اکبر محمدی، ديگر دانشجوی زندانی فاجعه ۱۸ تير ۷۸، به زندان، پس از آن که او توانسته بود از حق آزادی مشروط استفاده نمايد، و تحت فشار قرار دادن او در زندان موجب شدند تا اکبر محمدی هيچ راهی مقابل خود نبيند جز آن که با استفاده از سلاح «جانش» به مبارزه با مزدوران کوردل برخيزد. در حالی که روز به روز به وخامت حال اکبر محمدی افزوده می شد، مسئولين قوه قضاييه و زندان اوين با پنهان کردن او از ديد نمايندگان مجلس و با ارائه اخبار کذب موجب شدند يکی از فرزندان اين مرز و بوم در نهايت مظلوميت و تنهايی جان بسپارد. امروز جنبش دانشجويی در حالی که فاجعه مرگ اکبر محمدی را در مقابل چشمان خود دارد، نظاره گر وقوع حادثه مشابه ديگری است که بی شک مسبب اصلی آن مسئولين قضايی و نيروهای امنيتی هستند.

علاوه بر دو حادثه مهم فوق الذکر که به شدت در هفته ای که گذشت احساسات دانشجويان را جريحه دار نمود، حوادث و فشارهای ريز و درشت بسيار زيادی نيز در طول مدت چند ماهه گذشته بر حق دانشجويان روا داشته شد. در روزهای آغازين ديماه سيل احضارها به کميته های انضباطی و در پی آن صدور احکام سنگين انضباطی چون تعليق و تبعيد و محروميت از امکانات رفاهی، در آستانه امتحانات پايان ترم در دانشگاه های مختلف ايران شروعی دوباره گرفت. برخورد و تسويه حساب با دانشجويان به همين جا متوقف نشد و در اقدام تعجب برانگيز و تاسف برانگيز ديگری جمعی از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار که نسبت به قتل هم کلاسی خود، مرحوم توحيد غفارزاده، در ملاء عام و به دست يکی از بسيجيان اين دانشگاه معترض بودند به دادگاه انقلاب اين شهر احضار شده و از ايشان خواسته شد که در خصوص اعتراض خود به شبه نظاميان بسيج پاسخگو باشند. علاوه بر اين در اين مدت شاهد تاييد حکم سنگين حبس برای مهدی امينی زاده، عضو سابق دفتر تحکيم وحدت، نيز بوديم. همچنين وضعيت دانشجويان سه ستاره نيز همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. در اين ميان اخراج دکتر متين مشکين، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی اميرکبير، بر سياهه برخوردهای حذفی وزارت علوم و حاکميت اقتدارگرا با دانشجويان افزوده شد.

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير(پلی تکنيک تهران) اعلام می دارد که اين روزها دست های پنهانی از درون حاکميت برای تحريک سيل فروخفته جنبش دانشجويی به کار افتاده است. در همين راستاست که هر روز شاهد و ناظر تنگ تر شدن حلقه محاصره دانشجويان توسط حاکميت اقتدارگرا هستيم. هنوز فاجعه ۱۸ تير حتی از اذهان نسل جديد دانشجويانی که در سال ۱۳۷۸ دانش آموز بودند پاک نشده است. هنوز چهره احمد باطبی برای دانشگاهيان يادآور پيراهن های خون آلود دانشجويان مظلوم فاجعه ۱۸ تير است.

بنا بر گزارش های واصله در هفته گذشته با تحريک نيروهای امنيتی وضعيت عصبی و روانی احمد باطبی به شدت رو به وخامت گذاشته است. امروز احمد باطبی تنها يک گام با مرگ فاصله دارد. لذا اين انجمن به نمايندگی از دانشجويان دانشگاه اميرکبير هشدار می دهد در صورتی که کوچکترين گزندی به نماد مظلوميت جنبش دانشجويی ايران، احمد باطبی، برسد مسئوليت مستقيم آن متوجه حاکميت اقتدارگرا خواهد بود. جنبش دانشجويی ايران اگر تاکنون در مقابل انبوه فشارها و محدوديت ها مظلومانه سکوت پيشه نموده، در مقابل لگدپراکنی عملگان مزدور اقتدارگرايان به سمت پيکر بيمار سرو تناور اين جنبش ساکت نخواهد نشست.

انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير از مسئولين قضايی درخواست می کند تا با آزادی هر چه سريعتر احمد باطبی، اجازه دهند تا اقدامات درمانی که در حال حاضر باطبی به شدت به آن نياز دارد بر روی وی انجام پذيرد. اميد می رود که عقلای موجود در سيستم حاکميت جمهوری اسلامی اجازه ندهند تا سرنوشت انسان بيگناهی چون احمد باطبی به دست عده ای کج انديش، انتقام جو و تندرو رقم بخورد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

انجمن اسلامی پلی تکنيک همچنين اعتراض شديد خود را نسبت به صدور احکام سنگين حبس برای سه فعال سابق دانشجويی به خصوص دکتر کيوان انصاری، نايب دبير اسبق اين انجمن، که بی شک امروز تاوان فعاليت های آزاديخواهانه دانشجويان اين دانشگاه را می پردازد اعلام نموده و از مسئولين قضايی می خواهد اولا با تبديل قرار غيرقانونی بازداشت اين افراد مقدمات آزادی آنها که حق انسانی و قانونی ايشان است فراهم آورده و علاوه بر آن با تجديد نظر در احکام صادره حکم برائت آن ها را صادر نمايد.

انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير از کليه انسان های آزاده و آزاديخواه، نهادها و سازمان های حقوق بشری و رسانه های عمومی مستقل درخواست می نمايد تا با اقدامی عاجل در فضايی که تمام توجهات به پرونده هسته ای ايران معطوف شده است، مانع از آن شوند که وضعيت حقوق انسانی نابسامان دانشجويان مظلوم اين ديار همچون احمد باطبی، کيوان انصاری، علی درخشندی، پويا جهاندار و... به دست نسيان و به بوته فراموشی سپرده شود.

انجمن اسلامی دانشجويان
دانشگاه صنعتی اميرکبير
(پلی تکنيک تهران)
۱۰ اسفندماه ۱۳۸۵

Copyright: gooya.com 2016