چهارشنبه 21 آذر 1386

ادامه تجمعات اعتراضی در دانشگاه تهران: تجمع دانشجويان دانشکده ادبيات دانشگاه تهران در اعتراض به بازداشت ميلاد عزيزی، ادوار نيوز

ادوارنيوز: بيش از يکصد تن از دانشجويان دانشکده ادبيات دانشگاه تهران در اعتراض به بازداشت ميلاد عزيزی دانشجوی اين دانشکده در روز ۱۸ آذر ماه و مشخص نبودن وضعيت وی دست به تجمع زدند.

دانشجويان دانشگاه تهران خواستار آزادی و مشخص شدن وضعيت اين دانشجو شدند. ميلاد عزيزی دانشجوی دانشگاه تهران به دنبال تجمع بزرگ دانشجويی در روز ۱۸ آذر ماه بازداشت شده و همچنان در وضعيت نامعلومی بسر می برد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گفتنی است روز گذشته نيز دانشجويان دانشکده علوم دانشگاه تهران با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار آزادی روزبهان اميری دانشجوی بازداشت شده در روز ۱۳ آذرماه اين دانشگاه شده بودند.

Copyright: gooya.com 2016