دوشنبه 6 خرداد 1387

انتقاد شديد دانشجويان دانشگاه شيراز از عملکرد دولت نهم

بررسی عملکرد دولت نهم در تالار خوارزمی دانشگاه شيراز برگزار شد اين جلسه توسط جامعه اسلامی داتنشجويان تنها تشکل حامی احمدی نژاد در دانشگاه شيراز بر گزار شد اکثريت حاضرين درسالن منتقدان و مخالفان دولت نهم بودند.
در اين مراسم قاسم روانبخش برای پاسخ گويی به سوالات دانشجويان دعوت شده بود.قاسم روانبخش روحانی تند رو و مدير مسوول نشريه افراطی پرتوسخن از نزديکان آيت الله مصباح يزدی و محمود احمدی نژاد می باشد.
از آغاز اين جلسه با تشنج همراه بود و دانشجويانی که از عملکرد محمود احمدی نژاد به خشم آمده بودند بار ها سخنرانی قاسم روانبخش را قطع کردند و شعار هايی چون :محمود احمدی نژاد عامل تبعيض و فساد ،نصرمن الله و فتح قريب وای بر اين دولت مردم فريب سر دادند.قاسم روانبخش در سخنان خود همواره سعی داشت تا مشکلات کشور را که دولت احمدی ن‍‍ژاد با آن مواجه شده است را به گردن دولت های قبلی بيندازد.يکی از دانشجويان با انتقاد از عملکرد دولت احمدی ن‍‍ژاد گفت که با اين اوضاع چه کسی جرات می کند از محمود احمدی نژاد دفاع کند.
يکی ديگر از دانشجويان درباره مافيای اقتصادی که دولت از آن دم می زند و مشکلات کشور را ناشی از آن می داند پرسيد که قاسم روانبخش جواب روشن و قاطع کننده ای نداد.دانشجوی ديگری نيز با بيان اينکه برنج کيلوی ۵۰۰۰ تومان است و خط فقر تعداد زيادی از مردم را دربرگرفته بيان کرد که با اوضاع نابسامان دفاع کردن از دولت احمدی ن‍ژاد چه معنی دارد و در ادامه گفت که وزارت اطلاعات با سر برگ قوه قضاييه دانشجويان را احضار می کند و اين معنی تفکيک قوای شما می باشد.
قاسم روانبخش در جهت تخريب دولت های قبلی بيان کرد که عطاالله مهاجرانی وزير فرهنگ دولت خاتمی ۶ زن داشته که با واکنش دانشجويان حاضر در سالن مواجه شد و دانشجويان شعار زارعی زارعی سردادند و فساد در نيروی انتظامی را فرياد زدند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

قاسم روانبخش با بيان ارقام نا معلوم سعی در فرافکنی تورم و مسکلات اقتصادی کشور داشت و همه چيز را متوجه دولت های قبلی می دانست که يکی از دانشجويان کار شناسی ارشداقتصاد با ارائه ارقامی مستند در مورد تورم و مشکلات اقتصادی دولت نهم تورم در دولت های قبلی را مقايسه کرد و تورم در دولت قبلی را بسيار کمتر(۹ درصد) از دولت احمدی نژآد دانست که اين دانشجو با تشويق های مکرر دانشجويان حاضر در سالن به سخنانش پايان داد.
در طی جلسه عده ای از دانشجويان به خاطر در اختيار نداشتن تريبون از محل صندلی های خود فرياد می زدند و سوال می کردند که قاسم روانبخش با آژيته کردن فضا اجازه صحبت کردن به دانشجويان منتقد را نمی داد که اين باعث شد عده ی زيادی از دانشجويان با سر دادن شعار هايی چون : محمود احمدی ن‍ژاد عامل تبعيض و فساد ، نصر من الله و فتح قريب ننگ بر اين دولت مردم فريب به نشانه اعتراض سالن را ترک کردند.

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شيراز

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انتقاد شديد دانشجويان دانشگاه شيراز از عملکرد دولت نهم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016