جمعه 5 بهمن 1386

بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر در ايران در باره مرگ ابراهيم لطف الهی


هم ميهنان گرامی
خبر مرگ اندوهبار مرحوم ابراهيم لطف الهی همه آزاديخواهان ايران وجهان ، بويژه مدافعان حقوق بشر را مبهوت نمود. رخدادهايی همچون دفن عجولانه جسد توسط مامورين ، جلوگيری از معاينه جسد توسط خانواده و پزشک معتمد آنان ، ميتواند علامت سئوال بزرگی در ذهن هر انسان بيطرفی ايجاد نمايد. بديهی است تا زمانی که نظارت جدی بر اعمال مامورين بويژه هنگام تحقيقات مقدماتی نباشد، وقوع چنين حوادث دردناکی دور از انتظار نيست .حضور وکيل دادگستری در کنار هر متهم در هنگام تحقيقات يکی از راههای کنترل رفتار بازجويان وپيشگيری از وقوع چنين حوادث تلخی می باشد.که متاسفانه عليرغم تصريح قانونگذار ،اغلب متهمين سياسی –عقيدتی عملاً از داشتن وکيل در حين تحقيقات محروم ميشوند . قتل مرحوم زهرا کاظمی در زندان اوين و فوت مشکوک مرحوم زهرا بنی يعقوب در يکی از بازداشتگاه های همدان و حوادثی از اين قبيل زنگ خطری است برای مسئولان امر تا به خود آيند و تا دير نشده است تدبيری بينديشند وبه شيوه های گوناگون رفتار مامورين اجرايی را تحت کنترل در آورند واجازه ندهند که قانون شکنان وتندروان به سادگی حقوق بنيادين مردم را مورد تعرض قرار دهند .
کانون مدافعان حقوق بشر ضمن عرض تسليت به خانواده داغديده آن مرحوم ومردم آزاده ايران بويژه دانشجويان وسکنه شريف خطه کردستان از مسئولان امر مصراً می خواهد که:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نخست - هرچه سريعتر دستور نبش قبر وکالبد شکافی را صادر نموده وبا ارجاع پرونده به قضات شريف وبيطرف نسبت به تعيين علت مرگ وکشف حقيقت ومشخص شدن هويت مقصر يا مقصرين وتعقيب آنان تدابير شايسته ای اتخاذ نمايند.
دوم - نسبت به حذف تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آئين دادرسی کيفری وکليه مقرراتی که راه حضور وکيل در تحقيقات مقدماتی را مسدود کرده اند، از مقررات جزائی ايران تدابير شايسته قانونی اتخاذ فرمايند.

کانون مدافعان حقوق بشر
۳ بهمن ۸۶

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر در ايران در باره مرگ ابراهيم لطف الهی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016