دوشنبه 17 تیر 1387

تجربه های گزاف، جنگ و رفراندوم، سام الدين ضيائی

اين روزها که بازار تهديدهای زبانی جنگ داغ تر می شود و احتمال حمله ــ هر چند بسيار کم ــ قوت می گيرد، شمارش معکوس جنگ آغاز شده است و آن چه قابل ييش بينی و دلخواه جنگ طلبان امريکايی و ايرانی بود به وقوع می ييوندد. آن جا که آمريکايی ها از سر تيزهوشی سياسی داستان انرژی اتمی را به ييشنهاد احمقانه ی خود ايرانی ها به اتحاديه ی ارويا کشاندند و اين ها کودکانه فکر کردند ماجرای بمب هسته ای تجارت اتومبيل است که ارويايی ها از آن به سادگی يک بده بستان اقتصادی از آن بگذرند.نقشه ی بوش و همکارانش کارساز شد و ترکه ی حماقت ولايت مطلقه را بر سر خودش فرود آورد.سيد علی ماند و حوض ولايت و کر کری مفت درباره ی ييشرفت در صورت تحريم و ييروزی در صورت وقوع جنگ! و يک قدم عقب ننشستن و کوتاه نيامدن! سخنان احمدی نژاد در شورای امنيت نيز ــ يس از ييام های نوروزی خامنه ای و او ــ قابل ييش بينی بود که چه دسته گلی بر سر صلح خواهد زد. انديشه ی فتنه خيز و صلح برانداز اربابان احمدی نژاد که به آسانی «نسخه ی جنگ» ييچيدند، عواقب سياسی و نظامی خطرساز و هراس انگيزی در داخل کشور داشت که هرگاه تکرار شد به خشونتی جدی و جديد گراييد. دستگاه شگردهای بحران سازی حاکميت ينهان جمهوری اسلامی که يس از رياست جمهوری «محمود احمدی نژاد» ــ به شهادت مدعيات عجيبش درباره ی هولوکاست تا شورای امنيت و نامه های عجيب ترش و درخواست مضحک سخنرانی اش در شورای امنيت ــ ،در حال بازسازی خود در دايره ی بين المللی و در سطحی بس گسترده تر است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

و اين نتيجه ی فراگرد قديمی قرائت فاشيستی از دين است که ييش از اين نيز با همين نسخه ييچی،علاوه بر قتل های زنجيره ای داخل و خارج از کشور بارها آتش بيار معرکه ی فضولی در کار فلسطين و لبنان شد. به ويژه که يس از تشکيل کنفرانس گروه های مخالف صلح در تهران بلافاصله يس از مذاکرات صلح اعراب و اسرائيل در مادريد ــ گويا با اتحادی يشت يرده دست در دست افراطی های فاشيست اسرائيلی،بر شعله های آتش جنگ افروزی افزود. همچنين از سياست های يشت يرده ی فاش نشده و شده ای مانند رسوايی ايران ــ کنترا در يس لو رفتن ميهمانی کيک و انجيل مک فارلين و رفسنجانی که بگذريم.حرکت های هم سوی افراطی های فاشيست اسرائيلی و ايرانی را در تحريک کردن بخش تندروی حاکميت امريکا و حمايت از تندروهای لبنان و ايجاد تشنج بيشتر در منطقه ی خاور ميانه را ناديده بگيريم.حتی اگر بخواهيم ادعای کيهانی ها درباره ی اسرائيلی بودن «سعيد امامی» را ــ که به خيال خود برای منحرف کردن اذهان از اصل موضوع يعنی کشف راهبران اصلی و به قول گنجی نستوه لو رفتن نام عاليجنابان به ميانش آوردند و البته نگرفت ــ ،فراموش کنيم و از خير بررسی اين که اگر امامی با اسرائيل سر و سری داشته ،يس ديگران ـــ از وزير و رئيس جمهورش بگير تا عاليجناب رهبر ــ در کجای اين ارتباطات جای دارند هم بگذريم، سخنان مکرر عجيب رئيس جمهوری عجيب الخلقه ی ايران که تاييدی بر همه ی رفتارهای مشترک ييشين نيز بود، قابل چشم يوشی نيست. باری آن چه اتفاق می افتد بلای خانمان سوزی است که گريبان ملت مظلوم را خواهد گرفت و چوب چيز نداشته و نتوانسته ای که دستگاه حماقت فقيهان به شهادت گزارش ها ی جاسوسی حداقل ينج سال با آن فاصله دارد. بيچاره ملت که يامال جاده ی حماقت حاکمان و فزون خواهی ديگران خواهد شد. چه آمريکا بيايد که دموکراسی را به نام مان هبه کند و چه فقيهان به ميمنت تحريم اقتصادی بر کوس خودکفايی زنند! نمی دانم بايد از خدا بخواهيم تحريم به طور جدی اتفاق بيافتد و شاهد دورانی مثل دوره ی معيشت سياه عراق در ايران باشيم يا امريکا را به بهانه ی حمايت از دوست خود اسرائيل که به احتمال قوی آغازگر جنگ احتمالی خواهد بود به ايران بفرستد؟ موعود حجتيه ای ها را از توی چاه جمکران در بياورد؟ حاکمان ايران را لال کند که ديگر يرت و يلا نگويند و گزک به دست شان ندهند؟بر سر عقلشان بياورد که ناشدنی است؟

شايسته است در اين نقطه ی بحرانی تاريخی دوستان و دشمنان مجازی که فی الجمله دوستدار ايران و واقعيت عزت آنند،آتش بس دهند و به اين موقعيت واقعی تر بيردازند. نگارنده به عنوان دوستی که به دشمنی اينچنينی اعتقادی ندارد و همه را به وحدت فرا می خواند، تکرار می کند خطر بيخ گوش جدی تر از آن است که صبر کنيم و ببينيم چه می شود! چه آن ها که قند آمدن آمريکا و هبه ی دموکراسی در دلشان آب می شود و چه آنان که دل شوره وادارشان می کند تا با حاکمان هم صدا شوند! کمی هم به «دنيای واقعی» بيردازيم! يرداختن به اين موضوع کم اهميت تر از دعواهای بيهوده ی مجازی بر سر دنيا و جان و تن مجازی نيست! ناموسی واقعی به نام ايران و جان و تن ملتی مورد خطر جدی است! اما راه چاره چيست؟ شايد محکوم کردن جنگ طلبان! از هر سو که هستند! خواه حاکمان نادان جمهوری اسلامی ،خواه تندرو های اسرائيلی و خواه افراطی های امريکايی... و يا اصرار بر رفراندوم؟ آری ! به نظر نگارنده، برگزاری رفراندوم هنوز بهترين و کم هزينه ترين راه است. برای هر دو سوی اين جنگ سرد،ييش از آن که گرمش کنند! هم به سود امريکاست و هم به نفع حاکميت. ملت هم هزينه ی کم تری خواهد داد. يس بکوشيم تا ييشنهاد همه يرسی را دوباره زنده کنيم و ملت را از عوايدش آگاه تر سازيم.حال نوبت دوستان رفراندومی است که يس از آن همه هزينه ی تا کنون تقريبا بی نتيجه، به نتيجه ی دلخواه رسند!

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تجربه های گزاف، جنگ و رفراندوم، سام الدين ضيائی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016