سه شنبه 18 تیر 1387

تکذيبه حسام فيروزی، پزشک احمد باطبی، پيرو انتشار مطلبی در روزنامه کيهان

در پی انتشار خبری در روزنامه کيهان مورخ هفدهم تير ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هفت در صفحه دوم تحت عنوان "وقتی حقوق بگيران "سيا"، در ايران يکديگر را لو ميدهند". عنوان گرديده که : حسام فيروزی به علت مسائل مالی عليه (احمد) باطبی اقامه دعوا نموده است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اينجانب دکتر حسام فيروزی اعلام می دارم که اين خبر کذب محض است و به هيچ وجه من چنين دعوی را مطرح ننموده ام . همچنين آقای احمد باطبی که افتخار درمان ايشان در کارنامه ام ثبت گرديده از دوستان صميمی ام می باشند و من به هيچ عنوان با ايشان مراوده مالی نداشته ام که بخواهم از ايشان شکايتی داشته باشم . و تا آنجايی که ايشان را می شناسم انسان با اخلاق و سليم النفسی هستند . در ضمن دليلی برای دفاع از خود در برابر اتهام "گرفتن حقوق از سيا" نمی بينم زيرا که اين تهمت های بی پايه و اساس مشی و منش ديرينه روزنامه کيهان است .
در اين جا اعلام می دارم روزنامه کيهان موظف است بر طبق قانون مطبوعات تکذيبيه مرا در همان صفحه ( دو ) درج نمايد در غير اين صورت نسبت به آن روزنامه به دليل انتشار خبر کذب در دادگاه طرح دعوی خواهم نمود .
به اميد روزی که شاهد چنين بی اخلاقی هايی از سوی محافل خبری نباشيم و به خاطر اختلاف نظر ، مخالفين خود را با شيوه های غير اخلاقی تخريب ننماييم .

دکتر حسام فيروزی
پزشک و فعال حقوق بشر
۱۳۸۷/۴/۱۷

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تکذيبه حسام فيروزی، پزشک احمد باطبی، پيرو انتشار مطلبی در روزنامه کيهان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016