پنجشنبه 24 مرداد 1387

چين، غرب را مبهوت تمدن شرق کرد، سعيد سلطانپور

ssultanpour@yahoo.com

۲۹ مين دوره بازيهای المپيک در پکن افتتاح شد. اين برای اولين باری بود که چين ميزبان چنين بازيهايی می شد . هر چند انتخاب چين در سال ۲۰۰۴ در مسکو در برابر شهرهای تورنتو – استانبول و پاريس و ازاکا ی ژاپن يک انتخاب سياسی بود .کميته المپيک که تازه از زير رسوايئ های مالی و رشوه دهی المپيک زمستانی در سال ۲۰۰۲ شهر سالت ليک سيتی آمريکا و خلاص شده بود مجبور بود که چين را انتخاب کند زيرا يک ميليارد چينی خود به تنهائی حق برگزاری بازيها را ايجاد می کردند .

هر چند بازيهای المپيک به ماشين پول ساز قدرتمندی تبديل شده است و به همين دليل کشورها برای ورود به اين ميدان با يکديگر شديدا رقابت می کنند.
کارشناسان پيش بينی می کنند بازيهای المپيک پکن بيش از ۵ ميليارد دلار درآمد مستقيم عايد کشور ميزبان و همچنين شرکتهای بزرگ بين المللی کند.اين رقم برای بازيهای تابستانی المپيک ۲۰۱۲ لندن بيش از ۷ ميليارد دلار برآورد شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بر اساس اين گزارش درآمد حاصل از بازيهای المپيک آتن ۲۰۰۴ به بيش از ۱۹/۴ ميليارد دلار رسيد . بيش از ۲۳/۲ ميليارد دلار از اين رقم سهم حق پخش تلويزيونی بازيها بوده است .
(خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه فايننشال تايمز)

فراز و نشيب چين

حزب کمونيست چين بعد از دوران رهبری مائو و انقلاب تلخ فرهنگی که نمونه کوتاه مدت آن دردانشگاه های ايران بعد از انقلاب ۵۷ اجرا شد و خسارات سنگينی به بنيان علم درايران وارد کرد به اين نتيجه گيری سياسی رسيد که نمی تواند درها ی کشور را ببندد و با تکيه بر کشاورزی و شيوه های سنتی در دوران تکنولوژی و در مقابل سرمايه داری دوام بيايد .

رهبران حزب کمونيست چين با پس گرفتن هنگ هنگ ثروتمند که در اجاره ۱۰۰ ساله انگلستان بو د و تعهد به اينکه دست به ترکيب سياسی و اقتصادی آن نخواهند زد هم مزه ثروت را چشيدند و هم از نزديک به سيستم اقثصاد آزاد را حس کردند .. بدنيست بدانيد که بازپس گرفتن هنگ هنگ از نظر اقتصادی در سال ۱۹۹۷ باعث فرار سرمايه ها به خارج از کشور بخصوص به کانادا شد. فرار سرمايه ها ی هنگی کنگی های چينی تبار کمک فراوانی به اقتصاد در حال رکود کانادا در آن دوران کرد.

بسياری از اين مهاجران اقتصادی پس از گذشت جند سال و اطمينان از اينکه چين به معادلات اقتصادی در هنگ کنگ کاری ندارد به هنگ کنک بر گشتند و البته بسياری از انها سرمايه ها ی خود را در کانادا از دست داده بودند.

واقع بينی و اصلاح طلبی رهبران چين

چينی ها در های خود را به روی سرمايه ها ی غرب گشودند و آگاهانه و هوشيارانه از اين سرمايه ها با حفظ استقلال چين و توليد کار برای چينی ها و بهبود زندگی بسياری از چينی ها شدند که مزه فقر را در سيستم کمونيستی مائوتيستی چشيده بودند. سرمايه عظيم انسانی باضافه تواضع و قناعت چينی ها با هزاران سال تمدن و سرمايه غرب باعث رشد اقتصادی چين شد . آنها تصميم گرفته بودند که سرنوشت ملت خود را عوض کنند و در طی ۲۰ سال توانستند به اين مهم تا حدود زيادی نائل شوند.

ساختن استاديوم و تاسيسات ورزشی و آپارتمانها چنان سريع انجام می شد که آتنی ها از آنها خواسته بودند که کمی سرعت آنرا به تعويق بيندازند زيرا استاديوم اصلی آتن در بازيهای المپيک ۲۰۰۶ تا آخرين روزهای افتتاحيه تمام نشده بود .

ناراضی چينی ، کارگردان مراسم افتتاحيه

(Zhang Yimou) ژانگ يی مو کارگردان نامدار جهانی چين از بازماندگان دوران انقلاب فرهنگی چين(۱۹۶۶) که درنوجوانی باتفاق خانواده اش به مناطق دور تبعيد شده بود و در ۱۵ سالگی مجبور شده بود به مدت چند سال در مزرعه و سپس در کارخانه پارچه بافی کار کند تا روحيه بورژوازی در وی بميرد و خلقی بشود، می باشد . شايد اگر مائو هنوز زنده بود و باند وی بر سر کار بودند " يی مو" يک کارگر وفادار به خلق باقی مانده بود . هر چند وی سالها بعد از بازگشت به پکن همچنان در ليست سياه دولت چين بود زيرا منتقد حزب کمونيست بود. به عنوان نمونه دولت چين به وی اجازه ندادبرای دريافت جايزه برای فيلم خود به خارج سفر کند . ولی اين بار رهبران خزب کمونيست چين که در مراحل اصلاح طلبی هستند تصميم گرفتند به منافع مردم چين بينديشند و به همين دليل وی را مسول برنامه افتتاحيه کردند. هر چند مخالفان و ی می گويند وی نبايستی اين مسوليت را به عهده می گرفت.

برای اجرای مراسم افتتاحيه در حدود ۱۰۰۰۰ نفر در اجرای آن شرکت داشتند. و د رحدود ۳ سال طول کشيده بود. تمرينات اصلی در حدود ۱۰ ماه با رعايت اصول مخفی کاری از ديد خبر نگاران انجام گرفته بود .

. مراسم افنتاحيه که با حضور بسياری از رهبران غربی منجمله بوش و همسرش برگزارشد هنرمندانه و زيبا تمدن شرق را با تکنولوژی غرب پيوند داد. روايت اختراع کاغذ و راه ابريشم و نقاشی و طرح آن توسط رقصندگان و موج انسانها و ذکر قدمت به چند هزار ساله آن که به قبل از ميلاد مسيح بر می گردد رهبران غرب را دچار تناقض جدی کرد . اين در حالی است که رهبران غربی به برکت کنترل رسانه ای سعی دارند حضرت مسيح ( ع) ،ا تيره پوست متولد ناصريه را سفيد پوست موطلائی با چشمان بور اروپائی بدانند. مراسم افتتاحيه و نمايش تمدن چين که تنها بخشی از تمدن مشرق زمين شامل پرشيا و هند ومصر بود ا مدعيان تمدن برتر و مدعی را مات کرد .

نظم برنامه و حرکات دقيق همه گزارشگران را به تحسين واداشت .

بر خلاف جشن های بسيار گران قيمت ۲۵۰۰ ساله محمد رضا شاه که توسط خارجيها و برای آنان طراحی و اجرا شده بود اين مراسم توسط چينی ها و غلبه برحقارت ۱۰۰ ساله اخير شان بود که آنرا با اراده ملی به يک پيروزی ملی برای چين تبديل کردند . هر چند مسئله نقض حقوق بشر و شورشهای تبت و اختلال در حمل مشعل المپيک باعث شده بود که مراسم تا حدود زيادی تحت الشعاع قرار بگيرد.


چينی ها در اين مراسم هنری نشان دادند که می توان برنامه های هنری داشت و هنربه مردم عرضه کرد و از برهنگی زنان که جزئی از فرهنگ مبتذل سرمايه داری در غرب است نيز سواستفاده نکرد . متاسفانه سو استفاده از بدن زنان در استاديوم های ورزشی و مراسم های مختلف د رغرب برای کسب درآمد يک اصل برای سرگرم کردن و به عنوان يک بخش خدشه ناپذير هنر جا افتاده است .

بر گزاری چنين مراسم با شکوهی نخست وزير استان بريتيش کلمبيارا که ميزبان بازيهای زمستانی ۲۰۱۰ هست نگران خواهد کرد زيرا قاعدتا مراسم ونکور بايد بهتر از بازيهای قبلی باشد .


تيم ايران

رنگ لباس تيم که به رنگ سبز بود و طراحی آن خيلی معمولی و بدون ذوق و ابتکار بود. عدم شرکت مردان و زنان ايرانی با لباسهای محلی و سنتی ايرانی جای تاسف دارد .

يکی از نکات مثبت حضور هما حسينی به عنوان پرچمدار زن تيم جمهوری اسلامی بود . يکی از نکات منفی عدم حضور رضا زاده بود که در يک تصميم غير منتظره بازنشستگی خود را اعلام کرد و مانند بقيه پديده ها ی جمهوری اسلامی همراه با شايعات و تفسيرهای ديگران همچنان مطرح است. در هر حال وی سهم خود را به ورزش ايران ادا کرده است.


چين و آمريکا و ايران

مراسم المپيک پکن يک نبر د سياسی بين آمريکا و چين برای کسب قهرمانی اين مسابقات هست . آمريکا در سالهای اخير قهرمانی را از آن خود کرده است و لی تحليل گران معتقدند که چين قهرمانی را از آمريکا خواهد گرفت . امری که به حيثيت سياسی آمريکا و برتری ورزشی آن پايان خواهد داد.

۱۹۷۴ بازيهای المپيک آسيايی در تهران بر گزارشد و سالنهای اصلی و استاديوم آزادی محصول اين زمان و يکی از معدود کارهای مثبت محمدرضا شاه بود.

ايران با ۳۶ مدال طلاو مجموع ۸۱مدالها دوم و چين با۳۲ مدال طلا و مجموع ۱۰۶ مدال در رده سوم قرار گرفته بود. محمد مايلی کهن مربی سابق و حزب اللهی تيم ملی فوتبال ايران در يک انتقاد تند با اشاره به اينکه مراسم افتتاحيه رقابت های المپيک ۲۰۰۸ پکن، افسوس او را برانگيخته می گويد " در زمان های نه چندان دور ، چينی ها به ورزشگاه آزادی با ديده افسوس می نگريستند.

محمد مايلی کهن در گفتگو با مهر ضمن بيان اين مطلب تصريح کرد: برگزاری اينگونه مراسم ها برای ما ايرانی ها مثل يک روياست. ما هرگز چنين امکاناتی برای برگزاری اينگونه مراسم ها نداريم و اين در حالی است که وقتی بازيهای آسيايی سال ۱۹۷۴ را برگزار می کرديم، تمام آسيايی ها و بويژه چينی ها از ديدن زمين چمن ورزشگاه آزادی، درياچه، پيست دوچرخه سواری، پنج سالن و استخر شنا انگشت حيرت به دهان برده بودند. "

به راستی رمز موفقيت چينی ها در چيست ؟ چه شده است که در ظرف ۲۰ سال به چنين موقعيتی رسيده اند . رمز پس رفت ما چيست ؟ پاسخ به اين سوال که بايد کارشناسانه و بدون تعصب باشد می تواند راهگشا باشد .
فعلا تا پيدا کردن پاسخ از چينی ها که آبروی شرق را خريدند بايد تشکر کرد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'چين، غرب را مبهوت تمدن شرق کرد، سعيد سلطانپور' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016