پنجشنبه 31 مرداد 1387

پرونده بهائيان در گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎شيرين‎ ‎عبادی‎: زندانی هم بشوم کنار نمی کشم، اميد معماريان، روز آنلاين

omid@memarian.info ‎
‎ ‎
شيرين‎ ‎عبادی‎ ‎برنده‎ ‎جايزه‎ ‎صلح‎ ‎نوبل‎ ‎سال‎ ‎‏۲۰۰۳‏‎ ‎و‎ ‎رييس‎ ‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎که‎ ‎مسووليت‎ ‎دفاع‎ ‎از‎ ‎پرونده‎ ‎زندانيان‎ ‎بهايی‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎عهده‎ ‎دارد‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎با‎ ‎اشاره‎ ‎به‎ ‎شکايت خود ‏‎ ‎از‎ ‎خبرگزاری‎ ‎ايرنا‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎اميدوار‎ ‎است‎ ‎دستگاه‎ ‎قضا‎ ‎با‎ ‎رسيدگی‎ ‎عادلانه‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎شکايت‎ ‎استقلال‎ ‎خود‎ ‎رانشان‎ ‎بدهد.‏‎ ‎عبادی تاکيد دارد‎ ‎دفاع‎ ‎از‎ ‎يک‎ ‎متهم‎ ‎به‎ ‎منزله‎ ‎همسويی‎ ‎با‎ ‎او‎ ‎نيست‎ ‎و‎ ‎وی‎ ‎هيچ‎ ‎گاه‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎پرونده‎ ‎کنار‎ ‎نخواهد‎ ‎رفت.‏‎ ‎اين‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎را‎ ‎می‎ ‎خوانيد‎. ‎

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

‎‎‎به‎ ‎چه‎ ‎دليلی‎ ‎تصميم‎ ‎گرفتيد‎ ‎از‎ ‎خبرگزاری‎ ‎دولتی‎ ‎ايرنا‎ ‎شکايت‎ ‎کنيد؟‎‎
‏ از‏‎ ‎مدتها‎ ‎قبل،‎ ‎خصوصا‎ ‎بعد‎ ‎از‎ ‎اخذ‎ ‎جايزه‎ ‎نوبل،‎ ‎مورد‎ ‎لطف‎ ‎برخی‎ ‎از‎ ‎روزنامه‎ ‎دست‎ ‎راستی‎ ‎بودم‎ ‎و‎ ‎اقسام‎ ‎تهمت‎ ‎ها‎ ‎واکاذيب‎ ‎را‎ ‎درمورد‎ ‎من‎ ‎منتشر‎ ‎می‎ ‎کردند. ‏‎ ‎اما‎ ‎اين‎ ‎بار‎ ‎داستان‎ ‎فرق‎ ‎می‎ ‎کرد‎.‎‏ زيرا‎ ‎خبرگزاری‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎ايران‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎حقيقت‎ ‎سخنگوی‎ ‎حکومت‎ ‎ايران‎ ‎است‎ ‎تهمت‎ ‎های ناروايی‎ ‎به‎ ‎من‎ ‎زد. آنها‎ ‎بعد‎ ‎از‎ ‎اينکه‎ ‎من‎ ‎دفاع‎ ‎از‎ ‎بهاييان‎ ‎را‎ ‎قبول‎ ‎کردم‎ ‎اعلام‎ ‎کردند‎ ‎دختر‎ ‎من‎ ‎بهايی‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎مرکز‎ ‎بهاييت‎ ‎در‎ ‎اسراييل‎ ‎است‎ ‎و من‎ ‎از‎ ‎طريق‎ ‎دخترم‎ ‎با‎ ‎اسراييل‎ ‎در‎ ‎ارتباطم‎ ‎واز‎ ‎اين‎ ‎مساله‎ ‎می‎ ‎خواهم‎ ‎استفاده‎ ‎کنم‎ ‎برای‎ ‎اينکه‎ ‎از‎ ‎کشورهای‎ ‎غربی‎ ‎امتيازات‎ ‎بيشتری‎ ‎برای‎ ‎خود‎ ‎وخانواده‎ ‎ام‎ ‎بگيرم. ‏‎ ‎اين‎ ‎مطالب‎ ‎مورد‎ ‎تکذيب‎ ‎من‎ ‎و‎ ‎دخترم‎ ‎قرار‎ ‎گرفت‎.

‎‎اين‎ ‎تکذيب‎ ‎باعث‎ ‎نشد‎ ‎که‎ ‎روند‎ ‎نشر اکاذيب‎ ‎متوقف‎ ‎شود؟‎‎
باعث‎ ‎تعجب‎ ‎اين‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎دو‎ ‎روز‎ ‎بعد‎ ‎از‎ ‎تکذيب‎ ‎ما‎ ‎مقاله‎ ‎ديگری‎ ‎در‎ ‎ايرنا‎ ‎چاپ‎ ‎شد‎ ‎تحت‎ ‎عنوان‎ "‎اسارت‎ ‎درتور‎ ‎بهاييت"‏‎. ‎‏ اين‎ ‎مطلب‎ ‎اول‎ ‎به‎ ‎نام‎ ‎شخصی‎ ‎که‎ ‎آن را نوشته‎ ‎بود‎ ‎چاپ‎ ‎شده‎ ‎بود‎ ‎اما‎ ‎بعد‎ ‎ازچند‎ ‎ساعت‎ ‎ايرنا‎ ‎نام‎ ‎را‎ ‎پاک‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎عنوان‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎مطب از‎ ‎طرف‎ ‎مرکز‎ ‎پژوهش‎ ‎های‎ ‎خبرگزاری‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎ايران‎ ‎تهيه‎ ‎شده‎ ‎است.‏‎ ‎‏ در آن‏‎ ‎مقاله‎ ‎ضمن‎ ‎تکرار‎ ‎اتهاماتی‎ ‎که‎ ‎مورد‎ ‎تکذيب‎ ‎ما‎ ‎قرار‎ ‎گرفته‎ ‎بود‎ ‎تهمت‎ ‎های‎ ‎ديگری‎ ‎به‎ ‎من‎ ‎زدند. ‏‎ ‎من‎ ‎برای‎ ‎اينکه‎ ‎رفتار‎ ‎قانون‎ ‎مند‎ ‎را‎ ‎نشان‎ ‎حکومت‎ ‎ايران‎ ‎بدهم‎ ‎شکايت‎ ‎کردم‎ ‎و‎ ‎اميدوارم‎ ‎که‎ ‎دادسرای‎ ‎تهران‎ ‎با‎ ‎رسيدگی‎ ‎عادلانه‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎پرونده‎ ‎استقلال‎ ‎خودش‎ ‎را‎ ‎نشان‎ ‎بدهد‎. ‎‎ ‎

‎‎اينکه‎ ‎اين‎ ‎بار‎ ‎توسط‎ ‎يک‎ ‎خبرگزاری‎ ‎دولتی‎ ‎مورد‎ ‎حمله‎ ‎قرارمی‎ ‎گيريد‎ ‎چه‎ ‎فرقی‎ ‎با‎ ‎دفعات‎ ‎قبل‎ ‎دارد؟‎‎
خبرگزاری‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎ايران‎ ‎با‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎منابع‎ ‎ملی‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎کمک‎ ‎ماليات‎ ‎هايی‎ ‎که‎ ‎مردم‎ ‎می‎ ‎دهند‎ ‎تاسيس‎ ‎و‎ ‎اداره‎ ‎شده‎ ‎است. اما‎ ‎آيا‎ ‎ما‎ ‎ماليات‎ ‎می‎ ‎دهيم‎ ‎که‎ ‎چنين‎ ‎اکاذيبی‎ ‎منتشر‎ ‎کنند؟‎ ‎بعد‎ ‎ازشکايت،‎ ‎ايرنا‎ ‎مجددا‎ ‎مرتکب‎ ‎تکرار‎ ‎جرم‎ ‎شد‎ ‎و مقاله‎ ‎ديگری‎ ‎تحت‎ ‎عنوان‎ "‎کمپين‎ ‎تروريستی‎ ‎وفحشا‎ ‎پرور‎ ‎يک‎ ‎ميليون‎ ‎امضا‎ "‎چاپ‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎مقاله،‎ ‎ضمن‎ ‎توهين‎ ‎به‎ ‎فعالين‎ ‎حقوق‎ ‎زن‎ - ‎از‎ ‎قبيل‎ ‎شهلا‎ ‎شرکت،‎ ‎شهلا‎ ‎لاهيجی،‎ ‎دکترفاطمه‎ ‎صادقی‎ ‎و سايرين‎ - ‎من‎ ‎را‎ ‎استراتژيست‎ ‎حقوقی‎ ‎اين‎ ‎کمپين‎ ‎معرفی‎ ‎کرد. ‏‎ ‎مجددا‎ ‎به‎ ‎علت‎ ‎تکرار‎ ‎درارتکاب‎ ‎جرم‎ ‎شکايت‎ ‎ديگری‎ ‎مطرح‎ ‎شد. ‏‎ ‎همچنين‎ ‎از‎ ‎روزنامه‎ ‎هايی‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎اتهامات‎ ‎کذب‎ ‎را‎ ‎درج‎ ‎کرده‎ ‎بودند‎ ‎هم‎ ‎شکايت‎ ‎کردم‎. ‎‎ ‎

‎‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎رابطه‎ ‎دادستانی‎ ‎و‎ ‎خبرگزاری‎ ‎های‎ ‎دولتی،‎ ‎آيا‎ ‎اميدوار‎ ‎هستيد‎ ‎شکايت‎ ‎شما‎ ‎به‎ ‎جايی‎ ‎برسد، ‏‎ ‎واگر‎ ‎نرسد‎ ‎چه‎ ‎خواهيد‎ ‎کرد؟‎‎
اميدوارم‎ ‎دادسرا‎ ‎و‎ ‎دادگاه‎ ‎های‎ ‎ما‎ ‎با‎ ‎رسيدگی‎ ‎عادلانه‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎پرونده‎ ‎استقلال‎ ‎خودشان‎ ‎را‎ ‎نشان‎ ‎بدهند. ‏‎ ‎طبيعی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎اگر‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎پرونده‎ ‎رسيدگی‎ ‎عادلانه‎ ‎نشود‎ ‎من‎ ‎از‎ ‎کليه‎ ‎امکانات‎ ‎داخلی‎ ‎در‎ ‎درجه‎ ‎اول‎ ‎وبين‎ ‎المللی،‎ ‎دردرجه‎ ‎بعد،‎ ‎استفاده‎ ‎خواهم‎ ‎کرد‎ ‎برای‎ ‎اينکه‎ ‎آنها‎ ‎را‎ ‎متوجه‎ ‎اين‎ ‎موضوع‎ ‎کنم‎ ‎که‎ ‎کاری‎ ‎که‎ ‎می‎ ‎کنند‎ ‎برخلاف‎ ‎اخلاق‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاری‎ ‎حرفه‎ ‎ای‎ ‎است. ‏‎ ‎کاری‎ ‎که‎ ‎اينها‎ ‎کردند‎ ‎مورد‎ ‎تقبيح‎ ‎خبرنگاران‎ ‎بدون‎ ‎مرز‎ ‎که‎ ‎يک‎ ‎مرجع‎ ‎بين‎ ‎المللی‎ ‎برای‎ ‎خبرنگاران‎ ‎است‎ ‎هم‎ ‎قرار‎ ‎گرفت‎. ‎
بايستی‎ ‎توجه‎ ‎داشته‎ ‎باشيم‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎اکاذيب‎ ‎توسط‎ ‎خبرگزاری‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎و در‎ ‎حقيقت‎ ‎توسط‎ ‎حکومت‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎ايران‎ ‎منتشر‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎وجای‎ ‎تعجب‎ ‎آنکه‎ ‎چگونه‎ ‎از‎ ‎امکانات‎ ‎مالی،‎ ‎فنی‎ ‎واطلاع‎ ‎رسانی‎ ‎برای‎ ‎نشر‎ ‎چنين‎ ‎اکاذيبی‎ ‎سوء‎ ‎استفاده‎ ‎می‎ ‎شود‎. ‎

‎‎‎برخی‎ ‎گفته اند‎ ‎که‎ ‎چرا‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎حساسيت‎ ‎هايی‎ ‎که‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎بهاييان‎ ‎و کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎در ايران‎ ‎وجود‎ ‎دارد،‎ ‎خانم‎ ‎عبادی‎ ‎چنين‎ ‎پرونده‎ ‎ای‎ ‎را‎ ‎قبول‎ ‎کردند. پاسخ‎ ‎شما‎ ‎چيست؟‎‎
هرکس‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎خاطر‎ ‎مسائل‎ ‎عقيدتی‎ ‎به‎ ‎زندان‎ ‎می‎ ‎رود‎ ‎مثل‎ ‎هر‎ ‎متهم‎ ‎ديگری‎ ‎نيازمند‎ ‎وکيل‎ ‎است‎ ‎و من‎ ‎بيش‎ ‎از پانزده‎ ‎سال‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎متهمين‎ ‎عقيدتی‎ ‎وسياسی‎ ‎به‎ ‎رايگان‎ ‎دفاع‎ ‎می‎ ‎کنم.‏‎ ‎دفاع‎ ‎از‎ ‎يک‎ ‎متهم‎ ‎به‎ ‎منزله‎ ‎همسويی‎ ‎با‎ ‎او‎ ‎نيست. من‎ ‎از‎ ‎متهمين‎ ‎مجاهد‎ ‎دفاع‎ ‎کرده‎ ‎ام‎ ‎وحال‎ ‎آنکه‎ ‎مجاهد‎ ‎نيستم،‎ ‎از‎ ‎متهمين‎ ‎سلطنت‎ ‎طلب‎ ‎دفاع‎ ‎کرده‎ ‎ام‎ ‎وحال‎ ‎آنکه‎ ‎سلطنت‎ ‎طلب‎ ‎نيستم‎. ‎از‎ ‎متهمين‎ ‎بهايی‎ ‎نيز‎ ‎دفاع‎ ‎می‎ ‎کنم‎ ‎وحال‎ ‎آنکه‎ ‎به‎ ‎شيعه‎ ‎بودن‎ ‎خود‎ ‎افتخار‎ ‎می‎ ‎کنم. با‎ ‎قبول‎ ‎اين‎ ‎پرونده‎ ‎در‎ ‎حقيقت‎ ‎من‎ ‎رافت‎ ‎و عطوفت‎ ‎اسلامی‎ ‎را‎ ‎می‎ ‎خواستم‎ ‎به‎ ‎مردم‎ ‎ايران‎ ‎وجهان‎ ‎نشان‎ ‎بدهم. توجه‎ ‎داشته‎ ‎باشيد‎ ‎که‎ ‎هر‎ ‎کس‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎دادگاه‎ ‎می‎ ‎رود‎ ‎هم‎ ‎مطابق‎ ‎قوانين‎ ‎بين‎ ‎الملی‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎وهم‎ ‎مطابق‎ ‎قوانين‎ ‎داخلی‎ ‎بايد‎ ‎وکيل‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎ ‎و‎ ‎دفاع‎ ‎از‎ ‎يک‎ ‎متهم‎ ‎به‎ ‎منزله‎ ‎همسويی‎ ‎با‎ ‎او‎ ‎نيست. ‏‎ ‎من‎ ‎دفاع‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎پرونده‎ ‎رابا‎ ‎همه‎ ‎مخاطراتی‎ ‎که‎ ‎برای‎ ‎من‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎به‎ ‎بار‎ ‎بياورد‎ ‎قبول‎ ‎کردم‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎پرونده‎ ‎کنار‎ ‎نمی‎ ‎روم. حتی‎ ‎اگر‎ ‎من‎ ‎را‎ ‎‏۱۰‏‎ ‎سال‎ ‎هم‎ ‎به‎ ‎زندان‎ ‎بيندازند‎ ‎سال‎ ‎يازدهم‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎زندان‎ ‎بيرون‎ ‎بيايم‎ ‎باز‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎پرونده‎ ‎دفاع‎ ‎خواهم‎ ‎کرد‎. ‎

Copyright: gooya.com 2016