دوشنبه 18 شهریور 1387

يادمان يار ياران، بزرگداشت قربانيان کشتارهای دهه ۶۰ و سال ۶۷، کوتنبرگ سوئد، ۲۶ سپتامبر

کانون دفاع از آزادی بيان - گوتنبرگ (سوئد ) برگزار می کند!

يادمان ياد ياران

بيست و هفت سال بعد از کشتار ۶۰ و بيست سال بعد از کشتار و جنايت فراموش نشدنی سال ۶۷

برنامه ها:
گفت و شنود و ديدار با سخنرانان:
خانم ها؛ سودابه اردوان (استکهلم) – فريبا مرزبان(انگليس) – مرجان افتخاری(سوئيس)- ميترا لاگر (گوتنبرگ) و آقای علی دروازه غاری(آمريکا)

موسيقی : فريبرز کرمی
اجراء نمايشی تاتر گروه ايده – گوتنبرگ
حضور در نمايشگاه بين المللی کتاب (پنجشنبه- يکشنبه) ۲۵ تا ۲۸ سپتامبر غرفه شماره A04:63

زمان: جمعه ؛ ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۶ تا ۱۰ شب
مکان: ميدان يرن توريت سالن اجتماعات فولکت هوس ،اسپورهای ۱-۳-۶-۹-۱۱

* سپاسگزارتان خواهيم بود که به موقع درسالن باشيد. ورود برای همه آزاد است
* توجه: برنامه خود درنمايشگاه بين المللی کتاب در گوتنبرگ را جداگانه اطلاعيه می کنيم !

تلفن های تماس : ۰۷۳۶۷۷۸۸۱۵ - ۰۷۳۵۰۶۵۶۵۷ - ۰۷۰۶۳۸۲۴۰۴
برگزارکننده گان : کانون دفاع از آزادی بيان با همکاری آ. ب. اف

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016