دوشنبه 25 شهریور 1387

عبدالله مومنی، سخنگوی ادوارتحکيم وحدت: عبدالله نوری گزينه مناسبی برای ائتلاف اصلاح طلبان است، ايلناتهران- خبرگزاری کار ايران
سخنگوی سازمان‌‏دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوارتحکيم وحدت)گفت: نيروهای سياسی علاقه‌‏مند به سرنوشت کشور فارغ از مواضع سياسی خود بايد به صورت فعال مساله چگونگی مواجهه با انتخابات رياست‌‏جمهوری را پيگيری‌‏کنند.

عبدالله مومنی درگفت‌‏وگو با خبرنگار"ايلنا" با اشاره به تشکيل کميته‌‏ای مرکب از جمعی از اعضای شورای مرکزی، شورای سياستگذاری و کميته سياسی سازمان دانش‌‏آموختگان ايران به منظور بررسی مساله انتخابات آتی رياست جمهوری، گفت: از دو ماه پيش بحث‌‏های متنوعی در مورد فضای سياسی کشور و انتخابات آتی رياست‌‏جمهوری در اين کميته مطرح شده و مجموعه سازمان دانش‌‏آموختگان ايران در حال بررسی شرايط و امکانات موجود برای ورود به عرصه انتخابات رياست‌‏جمهوری است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رئيس شورای ‌‏مرکزی سازمان ادوار تحکيم وحدت افزود: در اين رابطه نشستی با حضور شعب، کميته‌‏ها و ارکان سازمان درقزوين برگزار شده و تحليل‌‏های مختلف دراين زمينه درمجموعه سازمان به بحث گذاشته شده است، همچنين گفت‌‏وگوها و رايزنی‌‏هايی نيز با برخی چهره‌‏های شاخص جبهه اصلاحات از سوی دبيرکل سازمان صورت گرفته است.
سخنگوی سازمان دانش‌‏آموختگان با اشاره به مباحث و جمع بندی‌‏‌‏های صورت گرفته درخصوص انتخابات رياست‌‏جمهوری درسازمان گفت: از مجموع بحث‌‏ها و تحليل‌‏ها‌‏يی که اعضای سازمان درنشست‌‏ها و جلسات مختلف درون سازمان صورت گرفته جمع بندی اعضا اين بوده که درانتخابات آينده، اولويت اصلی حرکت به سمتی است که بتواند موازنه قوای موجود را از طريق احيای جنبش اجتماعی تغييردهد و پيشبرد اصلاحات به شيوه‌‏هايی کارآمد را عملی سازد.
وی تاکيد کرد: در واقع آنچه مد نظر قراردارد اصلاح اصلاحات يا اصلاحات دراصلاحات- با توجه به تجربه هشت ساله- از طريق بازتعريف رابطه حاملين اصلاحات با جنبش‌‏های اجتماعی است.استفاده ازتوان نيروهای اجتماعی خواهان اصلاح درفرايند پيشبرد اهداف اصلاحی و فراروی بن بست‌‏ها نيز مد نظر ما قرار دارد.
مومنی با اشاره به بحث‌‏های صورت گرفته درتشکيلات سازمان دانش‌‏آموختگان درموردکانديدای متناسب با رويکرد سازمان به انتخابات گفت: درموردکانديدايی که می‌‏تواند برای عملی کردن اصل استراتژيک احيای جنبش اجتماعی مناسب باشد گفت‌‏وگوهای فراوانی صورت گرفت که در اين مورد گرايش عمومی سازمان به سمت حمايت ازگزينه "عبدالله نوری" است و اين تلقی مثبت در جمع اعضای سازمان وجود دارد که آقای نوری با توجه به سوابق و پيشينه روشن و قابل دفاعی که درحرکت اصلاحی داشته‌‏اند می‌‏توانند هم در راه پيشبرد اصلاحات دموکراتيک موفق باشند و هم اعتماد مردمی را به همراه به خود جلب کنند.
وی افزود: بر اساس برنامه‌‏ريزی‌‏های صورت گرفته درشورای مرکزی و کميته انتخابات سازمان و به منظورتلاش برای دستيابی به ديدگاه‌‏های مشترک و تبادل آراء و تحليل ها، دبيرکل و اعضای شورای مرکزی يک سلسله مذاکرات ،گفت‌‏وگوها و ديدارهايی با شخصيت‌‏های تاثيرگذار و همچنين احزاب و جريان‌‏های سياسی اصلاح طلب و تحول‌‏خواه برگزارخواهندکرد.
مومنی در ادامه اين گفت‌‏وگو انتخابات رياست جمهوری پيش رو را صرفنظر از مشکلات ساختاری موجود به خاطر وضعيت حساسی که کشور در آن به سر می‌‏برد، واجد اهميت اساسی دانست و گفت: نيروهای سياسی علاقه مند به سرنوشت کشور فارغ از هر موضعی که نسبت به اين انتخابات دارند بايد با آن فعالانه برخورد کنند.
وی با اشاره به اينکه بحث شرکت يا عدم شرکت در انتخابات بحثی تاکتيکی است که بنا بر شرايط کشور، نوع برخوردحاکميت و ميزان آزادی انتخابات و اثر بخشی رای مردم بايد نسبت به آن تصميم گرفت، اظهارداشت: مشکلات فعلی‌‏کشور که مسووليت آن تا حدود زيادی برعهده مديريت اجرايی و مجموعه سياست‌‏ها و تصميمات اتخاذ شده درسه سال گذشته است، موجب شده تا برای حل اين مشکلات، چالش‌‏ها و شرايط بحرانی بيش از هر زمان ديگری لزوم انجام تغيير و اصلاح احساس ‌‏شود.
سخنگوی سازمان‌‏دانش آموختگان ايران اسلامی تصريح کرد: از سوی ديگر شيوه‌‏های به کار گرفته شده بين سالهای ۷۶ تا ۸۴ هم منجر به تعميق و نهادينگی اصلاحات نشد و با ناکامی مواجه شد، با اين حال درشرايط کنونی آنچه واجد اولويت اساسی است احيای دوباره جنبش اصلاحات و ساماندهی و مديريت کارآمد آن برای انجام اصلاحات سياسی و اقتصادی است، البته با مختصاتی متفاوت از تجربه۸ ساله دوره موسوم به اصلاحات.
مومنی با تاکيد بر اينکه يقيناً هشت سال رياست جمهوری آقای خاتمی به رغم تمام انتقاداتی که به عملکرد ايشان و مجموعه‌‏شان وارد است و به رغم همه ضعف‌‏ها و سستی‌‏ها، دستاوردهای مثبتی برای کشور داشته و از اين رو قياس دولت آقای خاتمی با دولت فعلی قياس مع الفارغ است، گفت: اينکه عده ای رياست جمهوری دوباره آقای خاتمی را مطرح می‌‏کنند به نظر می‌‏رسد با توجه به تجارب گذشته نه تنها گرهی از کار فروبسته دموکراسی در ايران نمی‌‏گشايد، بلکه به نوعی هدر دادن باقی مانده سرمايه اعتبار و احترام آقای خاتمی است.
وی تاکيدکرد: خاتمی شخصيت ارزشمندی برای کشور است و ايشان مسلما خودشان بيش از همه نسبت به تنگناهای موجود آگاهی دارند و اخباری هم که جسته و گريخته از پيرامون ايشان به گوش می‌‏رسد حاکی از مخالفت شخص آقای خاتمی با کانديداتوری است که البته ظاهراً ناشی از تجربه، درک و شناخت ايشان از ساخت قدرت و تحليلی است که از شرايط اجتماعی و سياسی دارند.
مومنی افزود: صرف شکست و کنار زدن دولت فعلی يا رئيس جمهور شدن خاتمی نمی‌‏تواند کارگشا باشد و بدون يک برنامه عملی مشخص و جنبش اجتماعی حامی اين برنامه اصلاحات واقعی صورت نمی گيرد، برخی دوستان اصلاح طلب در رويکرد کنونی برنامه را به فرد تقليل داده‌‏اند و اصلًا مشخص نيست که چه استراتژی و تاکتيکی برای گذر از موانع اصلاحات دموکراتيک و موانع آن دارند.
سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران در ادامه تصريح کرد: اصلاح طلبان و هر نيروی سياسی برای شرکت در يک رقابت سياسی بايد به پايگاه اجتماعی و خاستگاه فکری خود رجوع کند و بر اساس ديدگاه آن طيف و طبقه تصميم گيری کند. امروز نخبگان، فرهنگيان، دانشجويان و دانش آموختگان که بخش قابل توجهی از مخاطبان نيروهای اصلاحات در سالهای گذشته را تشکيل می دادند عملاً شيوه‌‏های مرسوم اصلاح طلبان را ناکارآمد می‌‏دانند و با توجه به برخی بی‌‏عملی‌‏ها و سستی‌‏هايی که ديده اند به نوعی از روند موجود حاکم در ميان اصلاح طلبان مايوس شده اند، در واقع ميان آنچه مخاطبان اصلاحات از مفهوم اصلاح گری می فهمند و آنچه مدعيان اصلاحات می‌‏گويند، فاصله افتاده است.
وی افزود: بر اين اساس جريان اصلاحات اگر می‌‏خواهد مجدداً وارد قدرت شود بدون پشتوانه يک نيروی اجتماعی قوی که توان غلبه بر تمامی سدها و موانع ساختاری و فراقانونی را داشته باشد، شانس چندانی نخواهد داشت، درواقع اصلاح طلبان بايد متوجه باشند که اگر می‌‏خواهند قدرت را برای اصلاح گری در دست بگيرند چاره‌‏ای جز تحميل خود به شرايط موجود و تحميل خواست‌‏های دموکراتيک مردم ندارند و اين حرکت نيازمندجلب توجه و اعتماد مخاطبان جريان اصلاحات است تا پيام های روشن و شفاف اصلاح طلبان در وضعيت بی‌‏رسانه فعلی از طريق آنان به طور شفاهی به اطلاع توده‌‏های مردم برسد.
سخنگوی سازمان دانش آموختگان تاکيد کرد: برای برانگيختن اين جنبش و اشتياق نزد هوارداران اصلاحات راهی جز اجماع و معرفی يک کانديدای صريح اللهجه و خوشنام وجود ندارد.
مومنی ادامه داد: احيای مجدد جنبش اصلاحات و پيش بردآن احتياج به چهره جديدی دارد که از قاطعيت و جذابيت لازم بهره‌‏مند باشد و به نظر مجموعه سازمان دانش آموختگان" عبدالله نوری" چهره‌‏ای است که واجد شرايط لازم برای ايجاد يک حرکت وسيع اجتماعی جهت پيشبرد اصلاحات است.
اين فعال سياسی با بيان اين مطلب که " عبدالله نوری هم از سابقه مديريت کافی و شناخت از ساختارهای قدرت و هم از شجاعت و درايت لازم در شرايط حساس فعلی بهره‌‏مند است" تاکيد کرد: در مورد بحث ردصلاحيت ايشان هم از منظر قانونی و حقوقی هيچگونه منعی وجود ندارد اما از آنجايی که حتی آقای خاتمی با سابقه هشت ساله رياست جمهوری هم تهديد به رد صلاحيت می‌‏شود در اين مورد نمی‌‏توان زود قضاوت کرد.
وی با بيان اينکه تصميم برای حضور عبدالله نوری در انتخابات تصميمی واقع بينانه است، اظهار داشت: برخی از تحليل‌‏گران گفته‌‏اندکه عبدالله نوری کانديدای تحريم است و طرح ايشان در واقع پی‌‏گيری پروژه تحريم انتخابات است. در حالی که طرح آقای نوری برای حضور در انتخابات به نظر ما تصميمی واقع بينانه و نه حتی آرمانگرايانه است که بر اساس تحليل شرايط موجود و با انگيزه پيروزی واقعی در يک رقابت سنگين سياسی، مطرح شده است، رقابتی که الزاماً نبايد زمان و مکان آن را به روز رای گيری محدود کرد، از اين جهت ما آقای نوری را برای رئيس‌‏جمهور شدن معرفی می‌‏کنيم و معتقديم در صورت تاييد صلاحيت ايشان اين اتفاق خواهد افتاد.
سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران تصريح کرد: در صورت ردصلاحيت احتمالی نوری در صورت بصيرت، شجاعت و اجماع نيروهای اصلاح طلب و تحول‌‏خواه می‌‏توان از فرصت انتخابات برای شکل دادن به جنبش اجتماعی و تغيير موازنه موجود استفاده کرد، از اين رو دراستراتژيی که قصد پيشبرد آن را داريم هرگونه انگيزه منفعلانه و نيتی که بازی دادن افکار عمومی محسوب شود، از نظر ما منتفی است و ما به جد معتقديم که برای اصلاح و به سامان کردن امور کشور بايد اقداماتی جدی و شجاعانه اتخاذ شود و به انتخابات رياست جمهوری آينده نيز در همين بستر نگاه می‌‏کنيم.
سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران با بيان اين مطلب که "احتمال کانديداتوری آقای خاتمی ضعيف است و ايشان تمايلی برای اين کار ندارند" گفت: عبدالله نوری همانگونه که برخی چهره‌‏های شاخص اصلاح طلب هم گفته‌‏اند گزينه مناسبی است که اصلاح طلبان و تحول خواهان می‌‏توانند حول وی و برنامه عملی روشنی ائتلاف کنند.
رئيس شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان در پايان تاکيد کرد: تخريب هيچکدام از کانديداهای انتخابات يا نامزدهای مورد نظر اصلاح طلبان به هيچ وجه مدنظر ما نيست و همه گروه‌‏ها را از روی آوردن به تخريب و ايجاد فضای مسموم تبليغی بر حذر می‌‏داريم، از سوی ديگر شرکت در انتخابات اساسا زمانی موضوعيت پيدا می‌‏کند که حداقلی از استانداردهای انتخابات آزاد و عادلانه وجود داشته باشد و گروه‌‏های سياسی نيز بايد ازسلامت انتخابات اطمينان پيدا کنند. وايجاد اين اطمينان وظيفه دولت است، اگرچه شکل گيری يک جنبش اجتماعی قوی وگسترده سلامت انتخابات را تضمين می‌‏کند.

Copyright: gooya.com 2016