سه شنبه 16 مهر 1387

مردم ايران از خبرگزاری فارس می پرسند، برپا

خبرگزاری فارس در يادداشت اخير خود با عنوان " مردم ايران خواستار انحلال تشکيلات بهائيت شدند" به قلم مهدی نائينی ادعاهائی را مطرح نموده و آنرا به مردم ايران نسبت داده است . نويسنده اين مقاله به خود اجازه داده است که بی پروا خود را سخنگوی همه مردم ايران بشمار آورد و عقايد و احساسات ساير ايرانيان را به هيچ انگارد. ادعاهای خبرگزاری فارس سرشار از کينه و کذب است . مردم ايران نيز سالهاست که به اين تحرکات بهائی ستيزانه پشت کرده اند و در عمل نشان داده اند که اين جريانات جائی در بين ايرانيان ندارد. نگاهی به وقايع چند ساله اخير نشان می دهد که تمامی تلاشهای بهائی ستيزان با صرف بودجه عظيمی که از آنان حمايت می کرد ، نقش بر آب شده و حتی تعداد قليلی نيز از اين جريان حمايت نمی کنند. ادعاهای خبرگزاری فارس چنان بی پايه و اساس و سرشار از تناقضات است که حتی کسی را که کمترين آشنائی با ديانت بهائی و جامعه بهائی داشته باشد، در شگفتی فرو می برد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مردم ايران از خبرگزاری فارس و نويسنده گمنام آن مهدی نائينی می پرسند که مگر در اين چند ساله چقدر به تلاش بهائی ستيزان وقع نهاديم که بخود جرات داديد و خود را سخنگوی ما دانستيد؟ مگر جلسات کانون بهائی ستيزی ره پويان وصال با آنهمه تبليغات و جار و جنجال در شهر بزرگی مانند شيراز توانست حتی درصد ناچيزی از مردم اين شهر را به خود جذب نمايد؟ آيا مسئولين امور و نهادهای انقلابی و حتی بهائی ستيزان کار کشته حاضر شدند با دروغ پراکنی های رهپويان همگام و همراه شوند ؟ آيا جنجالی که از بمب گذاری در مرکز کانون برپا شد، بر خلاف انتظار رهبران کانون، احدی از مردم ايران را واداشت که به اتهامات بی اساس آنان توجهی کند؟ آيا در جريان سخنرانی آيت الله علم الهدی در مشهد که بی پروا بهائيان را به جاسوسی برای اسرائيل متهم کرد، احدی از مردم فهيم و مهربان مشهد با وی همصدا شدند و يا ساير ائمه جمعه و جماعات از اظهارات وی پشتيبانی کردند؟ مردم ايران از فارس می پرسندکه چگونه ممکن است سيصد هزار نفر جاسوس در اين کشور آزادانه راه بروند و تنها امام جمعه مشهد اين خطر را احساس کند و بقيه دستگاههای اطلاعاتی و امنيتی در خواب باشند؟
مردم ايران می پرسند که مگر به اظهارات حميدرضا ترقی از حزب موتلفه بی اعتنائی نکرديم و حتی يک نفر از اعضاء موتلفه نيز حاضر نشد اتهامات وی را مبنی بر جاسوس بودن و صهيونيست بودن بهائيان را تائيد کند ؟ آيا جريان باصطلاح مردمی مبارزه با بهائيت که در اينترنت براه انداختيد بعد از پنج ماه فعاليت همه جانبه با ورشکستگی مواجه نشد؟ آيا اظهارات باصطلاح کارشناس تاريخ معاصر مبنی بر بمب گزاری بهائيان در نمايشگاه بين المللی تهران اسباب تمسخر و تفريح خاطر خوانندگان نشد؟ آيا اين حرکت اخير بعنوان طومار سازی بر عليه بهائيان با بی اعتنائی صدا و سيما و ائمه جمعه به سکوت برگزار نشد؟ چطور می شودکه پيدا شدن يک جاسوس در گوشه ای از کشور چند هفته جنجال تبليغاتی در رسانه های ايران ايجاد کند و سی سال جاسوسی برای صهيونيست (به ادعای شما) از طرف بهائيان در بيش از چهل شهر ايران توجه هيچيک از رسانه های ايران را به خود جلب نکند؟ چگونه است که در اين سی سال هيچيک از دستگاههای اطلاعاتی حتی يک برگ سند بر عليه يک فرد بهائی مبنی بر جاسوسی ارائه نکرده اند؟
مردم ايران از خبرگزاری فارس می پرسند که به ادعای شما بهائيان حرکت وسيعی را برای نفوذ در دستگاههای دولتی و غير دولتی براه انداخته اند ، آيا کسی که می خواهد در اداره ای نفوذ کند در هنگام پرکردن فرم استخدام مذهب خود را بهائی اعلام می کند تا در همان قدم اول از پذيرش وی امتناع شود؟ آيا جوانان بهائی داوطلب کنکور که صادقانه ايمان خود را به آئين بهائی در سی سال گذشته اعلام داشته اند و به همين دليل از ثبت نام در دانشگاه محروم شده اند قصد نفوذ در دانشگاه و جاسوسی داشته اند؟ آيا همه دستگاههای اطلاعاتی خوابند و خبرگزاری فارس بيدار ؟
مردم ايران از خبرگزاری فارس می پرسند که بقول شما بهائيان در سی سال گذشته در ايران فعاليت تشکيلاتی داشته اند، آيا از اين فعاليت تشکيلاتی وسيع بهائيان چه ضرری متوجه ايران و ايرانيان شد؟ آيا بهائيان بجز ترويج نوعدوستی و اخلاق حسنه و بردباری مذهبی و رعايت حقوق ساير انسانها عمل ديگری انجام دادند؟ آيا کلاسهای بهائی محل ترويج صدق و صفا و امانت و ديانت نيست ؟ آيا جلسات دعای بهائيان ، ستايش و نيايش پروردگار يکتا نمی باشد ؟ آيا انجام فرائض مذهبی توسط بهائيان ضرری و آسيبی به کسی رسانده است ؟ اگر فعاليت بهائيان در سی سال گذشته کوچکترين ضرری برای مردم ايران و کوچکترين آسيبی برای نظام جمهوری اسلامی نداشته است، پس در آينده نيز نخواهد داشت.
مردم ايران در خبر خبر گزاری فارس می خوانند که فعاليت تشکيلاتی و مذهبی بهائيان در ايران با فعاليت آنان در ساير کشورها همسو شده است. مردم ايران از خبرگزاری فارس می پرسند که آيا بهائيان در همه جا فعاليت می کنند؟ و در همان خبر پاسخ خود را می يابند که بله بهائيان فعاليت وسيع تبليغی در همه نقاط دنيا دارند. حال مردم ايران از خبرگزاری فارس می پرسند که مگر ساير کشورهای دنيا فعاليت بهائيان را خطرناک تشخيص داده اندکه شما نيز آنرا خطر ناک می پنداريد؟ بهائيان در بيش از يکصد و هشتاد کشور جهان جوامع دينی خود را تشکيل داده اند و با شور و شوق فراوان به ترويج آئين خود مشغولند ، اما هيچ کشوری در اين فعاليتها مطلبی که مغاير با انسانيت و مضر به مصالح مملکت باشد نيافته است – چنانکه مسئولين جمهوری اسلامی هم نيافته اند. بهائيان در شمال و جنوب و شرق و غرب در ايسلند ، نروژ ، برزيل ، اوگاندا، بورکينا فاسو ، چين ، هندوستان ، روسيه ، استراليا، ساحل عاج ، و همه کشورهای جهان وجود دارند و فعاليت می کنند و هيچ کشوری فعاليتهای آنان را خطرناک تشخيص نداده است.
مردم ايران از خبرگزاری فارس و آقای مهدی نائينی می پرسند که آيا به ادعای شما جامعه بهائی تنها سازمان غير دولتی عضو ملل متحد است؟ آيا جامعه بهائی از ابتدای تاسيس سازمان ملل در مسير اتحاد همه ملل دنيا مجدانه فعاليت کرده است؟ آيا جامعه بين المللی بهائی صدها بيانيه در جهت اتحاد گروهها و ملل و اقوام مختلف و رفع تبعيض بر عليه زنان و کودکان و اقليتهای مذهبی صادر نموده است؟ آيا نمايندگان همه ملل دنيا بهائيان را با احترام و علاقه پذيرا هستند؟ آيا اينکه همه ملل دنيا از جامعه ی بين المللی بهائی حمايت می کنند نشانه توطئه می باشد؟ آيا اين نشانه آن نيست که جامعه ای در بيش از يکصد سال تاريخ خود چنان با صدق و صفا و امانت و ديانت به خدمت همنوعانش پرداخته که اطمينان و اعتماد همه مردم دنيا را بخود جلب نموده است؟ آيا در ايران سالها حملات کينه توزانه و اتهامات بی اساسی که در تعدادی از نشريات بر عليه بهائيان پراکنده شد توانست اعتماد و اطمينان مردم ايران به بهائيان را سلب کند؟ آيا نشر اين اتهامات در مجامع بين المللی توانست چهره بهائيان را مخدوش نمايد؟ آيا می توان خورشيد را با گلپاره پوشاند؟
مردم ايران از خبرگزاری فارس انتظار پاسخ ندارند.
شهريور ۱۳۸۷ برپا

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مردم ايران از خبرگزاری فارس می پرسند، برپا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016