دوشنبه 13 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی"، بخش نخست، پژوهشی از عمار ملکی

عمار ملکی
نوشتاری که پيش رو داريد و در چند قسمت پياپی منتشر خواهد شد کاری تحقيقی - پژوهشی بر موضوع اعتراضات مدنی است که شامل بررسی انواع اعتراضات مدنی با نگاهی عميق به نافرمانی مدنی می باشد. اين نوشتار شامل مبحث نظريه پردازی درباره نوع اعتراض "بدفرمانی مدنی" است که با توجه به تجربه ايرانی و دقت در نوع اعتراض ايرانيان شرح و بسط داده شده است ... [ادامه مطلب]

ده سالگی گويا؛ گذشت عمر و به دل عشوه می خريم هنوز، عرفان قانعی فرد

عرفان قانعی فرد
راز بقا و مفيد ماندن در ادامه و استمرار و معرفت است. کار کردن در جامعه ای جهان سومی خود پوستی ضخيم خواهد که به صد خنجر نتوان دريد... همچو صخره ساحل ماندن و هر موجی را پس زدن و به دست نگرفتن کار هر کس نيست جز عاقلانی رند و عيار که می دانند معنی "اين سرخی بعد از سحرگه نيست"! گويا با فرهنگ و خرد و هنر ايرانی ماندگار می ماند نه سياست سياه زودگذر  ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها