Monday, Sep 11, 2017

صفحه نخست » زندان اگر چه سنگی... (پیشکش مبارزان زندانی میهن)، ویدا فرهودی

Vida_Farhoudi.jpgـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آید خبر از ایران، این باده نوش بادت
هر ماتمی که داری در دل، خموش بادت

بر بال بیقرارت رو تا خزرشتابان
خیزاب استوارش در گوشِ هوش بادت

بشنو صدای سرخی کز خاوران می‌آید
با آن تمام هستی، شور و خروش بادت

پر کن زنو پیاله از جام لاله زاران
جای عزای واعظ،، بانگ سروش بادت

مشنو طنین سرما چون می‌جَوَد زمان را
آزادی شکفتن شولای دوش بادت

بی پرده مثل نرگس چشم امید بگشا
زندان اگر چه سنگی، از گوش تا گوش بادت

ضحاک را رسیده دور ستم به پایان
آید بهار میهن، این مژده نوش بادت

ویدا فرهودی
شهریور ۱۳۹۶
*در ردیف‌ها (به عمد) تصرفی کرده‌ام تا بهتر به گوش آیند
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2019 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com