Friday, Jan 12, 2018

صفحه نخست » خودکم بینی خامنه ای، علت اصلی رو در رویی اش با هاشمی رفسنجانی، ف. م. سخن

RafsanjaniKhamenei

حتما در اطراف خود دیده اید که والدین شخص فارغ التحصیل، فرزندشان را در میهمانی ها و جمع های دوستانه، «دکتر» یا «مهندس» صدا می زنند و به این وسیله می خواهند تیتر فرزندشان را در اجتماع دور و بر خود، جا بیندازند.

نکته ی جالب اینجاست که گاهی اوقات این تلاش ها بی نتیجه می ماند و شخص با وجود دکتر و مهندس شدن، همچنان به روال سابق، حسن و حسین نامیده می شود!

حکایت سید علی خامنه ای هم از این حکایت هاست! مرد بد اقبال، بعد از ۲۸ سال در اختیار داشتن سکان رهبری هنوز در جامعه و حتی در میان افراد حکومت، همان سید علی سابق مانده است و هر چه تیتر و لقب و عنوان به او داده اند، افاقه نکرده است! شاهد آن هم همین گفت و گوهایی ست که بعد از انتشار نوار کامل انتخاب او به عنوان رهبر در سطح جامعه و مجامع سیاسی به راه افتاده است.

۲۸ سال در کاری بودن و قبل از آن هم سال هایی چند کار آموزی کردن، عمله ی عادی را هم تبدیل به بنا می کند اما کاراکتر سید علی، به گونه ای بوده است که با وجود مهندس شدن هم کماکان همان عمله ی سابق به نظر می آید!

این موضوع در طول این سال های طولانی به سید علی آسیب روحی فراوان زده و به رغم لقب دادن اطرافیان و امام خواندن و آیت العظمی خواندن او، او را دچار خود کم بینی مفرط کرده است.

افراد خود کم بین، برای نشان دادن قدرت خود در کاری که هستند، گاه بر خلاف منطق و نظر اکثریت دست به کارهایی می زنند تا ثابت کنند که آن ها هستند که تصمیم گیرنده اند و می توانند نظر خود را به کرسی بنشانند.

این افراد خصلت بد دیگری نیز دارند و آن این که همطرازان خود را به چشم رقیب و دشمن می بینند و به هر صورت شده، خواهان پیشی گرفتن از آن ها هستند.

حضور هاشمی رفسنجانی در کنار خامنه ای چنین رقابت و دشمنی یی را رقم زد و خامنه ای بخصوص در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد خواست تا قدرت و برتری اش را نسبت به رفسنجانی با بال و پر دادن به احمدی نژاد نشان دهد که از بد حادثه شخص بال و پر داده شده توو زرد از آب در آمد و دلیلی دیگر شد برای سید علی ماندن این فرد بد اقبال!

برای یافتن مقام و عظمتی که شخص برای خود قائل است، گاه موضوع بزرگ نمایی را به حال خود رها کردن و کار را به دست سرنوشت سپردن می تواند موثر باشد، خاصه آن که رقیب و همطرازی برای خامنه ای باقی نمانده و به قول معروف علی مانده است و حوض اش!
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com