Sunday, Jan 27, 2019

صفحه نخست » مقایسه ماری آنتوانت با کاظم صدیقی

sedighi_012919.jpgماری آنتوانت به مردم فرانسه گفته بود "اگر نان ندارید، شیرینی بخورید". صدیقی می گوید "نان ندارید، روزه بگیرید"

رادیو اسرائیل - کاظم صدیقی که یکی از چند امامان جمعه تهران است، در واکنش به بحران شدید اقتصادی در حکومت ایران، که از تحریم های آمریکایی ناشی می شود و کمر رژیم را می شکند، توصیه کرده است که مردم برای رفع این مصیبت روزه بگیرند و مرتبا نمازهای مختلف بخوانند.

گمان کاظم صدیقی آن است که وقتی مردم مرتبا روزه بگیرند، خوراک کمتری مصرف خواهند کرد و کمیابی مایحتاج عمومی کمتر احساس خواهد شد و مردم با این وضع کنار خواهند آمد.

برای کاظم صدیقی، ما توصیه بهتری داریم و راه ساده تری را پیشنهاد می کنیم، زیرا تردید بسیار داریم که با روزه و نماز بتوان مشکلات اقتصادی را حل کرد.

رژیم اسلامی ایران مرتبا دعا می کند و نماز می خواند و اوضاع اقتصادی کشور روز به روز بدتر می شود.

راه ساده و عملی آن است که رژیم از فتنه گری دست بردارد، در فکر اتم و موشک نباشد، قصد استعمارگری و تسلط بر کشورهای دیگر را نداشته باشد و پول ملت ایران را به سازمان های ترور ندهد.

باور کنید که اگر چنین شود، ایران بهشت برین خواهد شد.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy