Saturday, Jul 13, 2019

صفحه نخست » عطا از بی بی سی قهر کرد

عطاءالله مهاجرانی در توئیتی نوشت:

5223360.jpg

خبرگزاری فارس (سپاه) در طرفداری از مهاجرانی نوشت: بی‌بی‌سی فارسی در آخرین موارد از پروژه خود، تریبونش را در اختیار یک کرد تجزیه طلب قرار داد. در بخش‌هایی از این گفتگو مهمان بی بی سی فارسی مدعی شد که در صورت حمله آمریکا، این احزاب از این فرصت برای «آزادسازی بخش‌هایی از کردستان» از دست رژیم جمهوری اسلامی استفاده خواهند کرد.Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com