Monday, Nov 11, 2019

صفحه نخست » رانندگان شرکت اتوبوسرانی تنها مجاز به مصاحبه با رسانه‌های مورد تایید نظام هستند

Autobusrani.jpgبی‌بی‌سی فارسی - یک مقام حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته که رانندگان شرکت اتوبوسرانی تنها "مجاز به مصاحبه با رسانه‌های داخلی و مورد تایید نظام هستند".

محسن پورسید آقایی در واکنش به تعهد نامه‌ای که حراست اتوبوسرانی از رانندگان اتوبوس در تهران برای مصاحبه نکردن با رسانه‌ها گرفته گفت: "برخی رسانه معاند با اتوبوسرانان شرکت واحد مصاحبه کرده بودند که تصمیم برآن شد تا تعهدی از رانندگان گرفته شود"

به گفته آقای پورسید آقایی این اقدام در "جهت حفظ ارزش‌های نظامی جمهوری اسلامی "گرفته شده است.Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com