Saturday, Dec 7, 2019

صفحه نخست » جو بایدن با این ویدئو به جنگ ترامپ رفت: همه دنیا به تو می‌خندند!

فیلم کارزار تبلیغاتی "جو بایدن" توجه افکار عمومی جهان را جلب کرد. در این فیلم، صحنه های مختلفی را که رهبران جهانبه ترامپ می خندند کنار هم قرار گرفته است.Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com