Monday, Sep 14, 2020

صفحه نخست » بیانیه فرح پهلوی به مناسبت اعدام نوید افکاری

نوید افکاری قهرمان بود و قهرمان از جهان رفت. قهرمان نوید افکاری، مثل همه ایرانیانی که در تمام این سال‌ها برای آزادی ایران مبارزه کردند، رنج زندان و شکنجه و اعدام را به جان خریدند و هرگز از مبارزه دست نکشیدند، خواهان عدالت و آزادی بود و در این راه جان باخت.

این رویداد دردناک را از صمیم قلب به مادر داغدیده قهرمان نوید افکاری و خانواده وی تسلیت می‌گویم و برایشان آرزوی شکیبائی و برد باری دارم.

فرح پهلوی

farah.jpgنوید افکاری قهرمان بود و قهرمان از جهان رفت. قهرمان نوید افکاری، مثل همه ایرانیانی که در تمام این سال‌ها برای آزادی ایران مبارزه کردند، رنج زندان و شکنجه و اعدام را به جان خریدند و هرگز از مبارزه دست نکشیدند، خواهان عدالت و آزادی بود و در این راه جان باخت.

این رویداد دردناک را از صمیم قلب به مادر داغدیده قهرمان نوید افکاری و خانواده وی تسلیت می‌گویم و برایشان آرزوی شکیبائی و برد باری دارم.

فرح پهلویCopyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy