Wednesday, Jan 13, 2021

صفحه نخست » چه نادانی، چه بدنامی، مهران رفیعی

Mehran_Rafiei_2.jpgاعتراض به دخالت مجرمانه خامنه‌ای در تندرستی جامعه

‌ای اسیرِ نفسِ شهوانی،
‌ای رفیقِ طوسِ قرآنی،
تو از واکسن چه میدانی؟
که گفته خیر ملت را تو میدانی؟
چه نادانی! چه بدنامی!
*
به یک فتوا، چه بی پروا،
ستانی جان ِ انسان‌ها!
در این عهدِ پر از نکبت،
چه کردی جز جفا با ما؟
چه جانکاهی! چه خودخواهی!
*
نگه کن تو اینک بر اندامِ خویش
بجز خون چه بینی توی‌ای گرگ کیش؟
فرومایه گشتی تو هر روز بیش،
دل مردمان کرده‌ای ریش ریش.
*
کنونت بپرسم به بانگ بلند،
چه دانی تو از مردمِ دردمند؟
بگوشت رسید آن پیام از شریف؟
همه شاکی از این بساط کثیف،
ز جمعی خردمندِ بر تاخته،
درفشی چو کاوه برافراشته.
خروشان مشو، درنگی بکن، خرد پیشه کُن.
که اینک تو پیری و جفتت نحیف،
تو هرگز نباشی به میدان حریف.
*
مهران رفیعی
۲۴ دی ماه ۱۳۹۹Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com