Sunday, Aug 22, 2021

صفحه نخست » ایشون چرا توجیه نشده که میخواهد وزیر راه و شهرسازی بشود نه نفت!

رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی راه در جریان جلسه علنی امروز بعد از ظهر مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح برنامه های خود گفت: برای اولین روز حضور در وزارت نفت! ۱۰ دستور کار آماده کرده امCopyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy