Saturday, Jan 22, 2022

صفحه نخست » انتها، ویدا فرهودی

Vida_Farhoudi.jpg

وقتی که انسان می رسد بر انتهای خویشتن

شاعر که باشد شعر او غایب شود از انجمن

دیگر نباشد کار او، در واژه های تو به تو

هم روز و هم شب جستجو، تا زایش ناب سخن

خامش اگر لب های او، از التهاب گفتگو

از جای جای دفترش آید ولی بوی وطن

پیکار دائم می کند تا واپسین زندگی

انکار ظالم می کند، در خاطرات مرد و زن

عطر کلامش مانده در پس کوچه های ذهنمان

چونان بهاران می‌خزد، درشهر و در دشت و دَمَن

نامش بماند جاودان، در خاطر شوریدگان

وقتی رسد سرچشمه ای، بر نوبت جاری شدن

آزادگی منوال او ،پروازها بر بال او

هم او که اکنون می رسد بر انتهای خویشتنCopyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy