Tuesday, May 17, 2022

صفحه نخست » کوکو؟ ترانه کو؟* رضا فرمند

Reza_Farmand_2.jpg

چشم‌هایت دو فاخته‌ی سبز شده‌‌اند:

«کوکو؟ ترانه کو؟‌»

چشم‌هایت دو پُرسش سبز شده‌اند:‌

«کوکو؟ ترانه کو؟»‌


پرندگان، همه، امروز
در پندار من سبز می‌خوانند

آنچنان‌ که غارغار کلاغان هم

در شاخ شامگاه، سبز شنیده می‌شود


در پایانه‌ی روز که خنکا و خاموشی
جانشینِ رخشش خورشید
و همهمه‌ی شهر می‌شوند
سرشار مهر و خروش آتشفشان‌ها
به فاخته‌ی چشمان‌ات گوش می‌کنم:

«کوکو؟ ترانه کو؟»

---------------------
* ترانه موسویCopyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy