Monday, Jun 6, 2022

صفحه نخست » تهدید به قتل

مسیح علی نژاد در اینستاگرام نوشت: این آخوند با انتشار یک ویدئو، با استناد به روش خمینی، دیگران را تهدید به قتل می‌کند. با امنیت در ایران نشسته و با اتکا به فتوای پیشوای متحجرش خمینی، دستور قتل میدهد. مدام پرسیده می‌شود که چه کسانی در خیابان برای اجرای اسلام به صورت زنان اسید می‌پاشند.

این آخوند بی‌تردید یکی از همین اسید پاش‌ها و آدم‌هایی است که برای حفظ عقاید پارینه سنگی و متحجرش دست به جنایت و آدم کشی می‌زند. این آخوند در واقع تلاش می کند که جلوه‌ای دیگر از اسلام رحمانی را به نمایش بگذارد! همان رحمانیتی که همه شما به خوبی از طالبان و حکومت داعشی جمهوری اسلامی می‌شناسید. ما گر زسر بریده می‌ترسیدیم، در محفل عاشقان نمی‌رقصیدیم

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy