Tuesday, Sep 27, 2022

صفحه نخست » آهنگ دلنواز جمعی را طنین اندازیم، ناقوس شوم را از فراز ایران براندازیم، نیکروز اعظمی

Nikrooz_Azami_3.jpgاستبداد و خودکامگی بشکل قرون وسطایی از ویژگی‌های رژیم جمهوری اسلامی است. این رژیم سد عمده ایست در راه پیشرفت و ترقی جامعه ایران. ۴۴ سال است که ابتدایی ترین حقوق انسانی و مدنی مردم از سوی رژیم فقها لگد مال می‌شود. زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند با ستم مضاعف جامعه و حکومت مردسالار شیعی روبرو هستند. بی دلیل نیست که زنان در صف نخست خیزش فراگیر مردمی -بخوان انقلاب - قرار گرفته‌اند.

اکثریت قاطع مردم با نمایش بزرگ خود در خیابانها دارند نشان می‌دهند که این حکومت جهل و ظلم را نمی‌خواهند. و در راه ایجاد تغییرات بنیادی در عرصه‌های نظام اجتماعی و سیاسی گام بر می‌دارند. این عزم راسخ و متحدانه مردم در راه انقلاب برای ایجاد جامعه‌ای نوین، هر نوع تئوری‌های کاذب مانند سوریه‌ای شدن ایران که اصلاح طلبان حکومت مبلغ آن بوده‌اند را در نزد افکار عمومی ایرانیان بی جاذبه و بی مورد کرده است.

طشت تفرقه افکنی میان اقوام و مذاهب که مهمترین سیاست جمهوری اسلامی را تشکیل می‌داده از بام افتاده است. اینروزها همه اقوام و مذاهب یکدل و یکصدا علیه ستمگران حاکم خروشان شده و فردای ایران نوین را طنین انداز کرده‌اند. نسل جوان ایران و در پیشاپیش آنها زنان سبک‌های دیگری از زندگی مدنی را طلب می‌کنند که هیچ سنخیتی با افکار پوسیده حاکمان شیعی ندارد. خیزش مردمی که نامش را بایست انقلاب گذاشت مبین عزم و اراده در راه ایجاد بنیان‌های تازه نظام اجتماعی و سیاسی ایران است.

عزم و اراده متحدانه بخش‌های وسیع مردمِ جغرافیای ایران که هدفش تغیر جامعه کهنه است هر گونه نشانه‌های سوریه‌ای شدن که ممکن است جمهوری اسلامی برای بقاء خود بدان دامن زند را خنثی خواهد کرد. به صف متحدانه مردم بپیوندید که تنها راه تغیر واقعی در ایران، نجات یافتن از شّر این حکومت است. شّری که چهل و چهار سال است ناقوس شومش مرگ و خون و جنون آفرید. آهنگ دلنواز جمعی را طنین اندازیم، ناقوس شوم را از فراز ایران براندازیم.

نیکروز اعظمی
Niki_olad@hotmail.comCopyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy