Friday, Jun 2, 2023

صفحه نخست » دو شعر برای، خیزش انقلابی، زن، زندگی، آزادی، امیر کراب

Amir_Kareab.jpg*

*

*

زندگی را صدایی به رعشه می‌اندازد!

لیدی ال

حزن عاشقانه صدا

صدایت به ظرافت حزن عاشقانه زن شرقی ست،
باکوله باری از حرمان ورنج قرنها تابوداشتن!
حزن صدایت فاصله بین جدایی دوجنس
و نداستن خواسته زن شرقی ست!
رویاهایت را درنهان خشکاندند!
و چشمان زندگی بخشت را به زیر افکندند
و برایت تصمیم گرفتند،
اما، قدوقواره تو را بحساب نیاوردند!
زمان قاضی بی رحمی است
و آنوقت عقده‌ها فوران کردند!
دیگر زن شرقی را یارای حرف شنوی نیست!
وبزودی محکمه برپا می‌شود!
و سنتها بزیز کشیده خواهند شد
و زن شرقی عاشقانه زندگی را،
از نو تعریف خواهدکرد!
و جهان ازنو تعریف خواهدشد!

امیر کراب ـ ۱یونی ۲۰۱۴

***
تقدیم به آزادی، که قرنهاست بدنبالش می‌گردیم
زن، زندگی، آزادی

پگاه آزادی

در خواب گران سحرگهان پدیدار شد
فرشته آزادی را دیدم در جامه زنانه
دستم را گرفت
به آنطرف شب کشید
ما مرز تاریکی راگذشتیم
و خط زمان را آبستن کردیم
و افق روشن پدیدار شد
به من گفت: آزادی در راهست؟
صبور باید بود!
از خواب بدر آمدم
پگاه سرزده بود
و روشنایی در قاب روز سرک می‌کشید
لحظه‌ای درنگ: خنده‌ام گرفت!
صبور باید بود
پگاه آزادی در راهست
حتی ما، آن زمان نباشیم!

امیر کراب ـ ۲ نوامبر۲۰۱۲Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy