Monday, Aug 7, 2023

صفحه نخست » فیلم حمایت یکی از ضابطان قوه قضائیه از زنان آزادی‌خواه که منجر به بازداشت این مامور شد

دیگربان - قوه قضائیه یکی از ضابطان خود در شهرکرد را به خاطر مقابله با آزارگران پوشش آزاد زنان و حمایت از این زنان آزادی‌خواه را بازداشت کرد

***Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy