Saturday, Sep 16, 2023

صفحه نخست » نگاهی به ریو پارتی های اختصاصی در تهران

این مهمانی ها توسط دی جی برگزار می شود، کسانی که مایل به رفتن هستند باید اول توسط یک آشنا معرفی شوند. سپس برگزارکنندگان مبلغی را دریافت می کنند و شما می توانید به این پارتی ها بروید. در این مهمانی ها موادهای مخدر بسیاری استفاده می شود.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy