Tuesday, Jun 25, 2024

صفحه نخست » بانگ اذان در قاهره، رضا فرمند

Reza_Farmand_2.jpg

در قاهره
بانگ ناگهان اذان

در ظلمتِ پگاه، در ساعت چهار
چون مته‌‌ای مقدس شب را سوراخ می‌کند
هر پاس و پایش و خِرَدی را سوراخ می‌کند
دیوار و پنجره‌ را سوراخ می‌کند
از پلاگِ گوش به آسانی گذر می‌کند
و خواب شیرین را در ژرفا بیدار می‌کند
*

پس از بانگ اذان
پارس‌های اعتراضی سگ‌های ولگرد به گوش می‌رسد
که با صدای اذان بیدار شده‌اند
*
در قاهره
بانگ‌های اذان
از مناره‌های همسایه
در بیدار کردن مردم از هم پیشی می‌گیرند
و گلوی فلزی خود را پاره می‌کنند
*

در قاهره
بانگ اذان
بانگِ بانگ‌ها، بانگ خداست است
و کاری به بانگِ آدمیان،
به معنای انسان امروز،
و به معنای طلایی خواب ندارد

رضا فرمندCopyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy