دوشنبه 15 دي 1382

آسمان مهربان نيست ، زمين را در ياب، علی اصفهانی

آسمان ما همیشه مهربان بوده است
و نگاه ما هميشه به او

حرکتی کرديم
ونشستیم در انتظار برکت

آنچه بر ما رفت را روا ندانستيم
گذارديم به حساب مشيت و حکمت

از تقصير کار بندگی خويش
روی آوردیم به توجيه و معذرت

درجستجوی راههای ميان بر
يافتيم کوره راهی به نام وساطت

از علم و هنر کم گذاشتيم
با توسل خواستيمش کفايت وزيادت

در آغوش هزار فاجعه خفتيم
با توکل، به اميد حمايت

همه راههای نرفته و نيم رفته را
در انتظار معجزه نرفتيم تا به نهايت

مهربانی را چو از او آموختيم
آغشته شد محبت ما با هزار خشونت

دنيای خود را خراب شده ديديم
گفتيم دل خوش کنيم خيره به سودای آخرت

به جای اخذ نتايج در کارها
به رفع تکالِف کردیم کفايت

اينک دنيای ما خراب ، عقبای ما خرابتر
نشانه ای از بهشت نيست، دوزخ ما پر عذابتر

شايد
این همه تاوان آن اشتباه ماست
دلبستن به آسمان، از بيخ و بن خطاست
آنان که دلبسته تر به زمين و زمانه اند
مهربان تر، آزادتر ، شادمان تراند

شايد
اين همه رنجی که میبريم
هشدار آسمان به ماست
کاين دست دراز ما
واین نيم نگاه مداوم
به سوی آسمان خطاست

علی اصفهانی
کانادا
دی ماه زلزله بم

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/2928

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آسمان مهربان نيست ، زمين را در ياب، علی اصفهانی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016