جمعه 30 بهمن 1383

سایه دست ها، شعري از رضا بايگان


ما بر دیوارشکسته شب تکیه داده ایم .
چشم انتظار حضور عشق ،
قبل یا بعد از سلام ستاره سحری .

ما آفتاب را منتظریم ،
قبل یا بعد از حضور عشق .

* * * * *

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما بر دیوار شکسته شب تکیه داده ایم .
تنها ولی کنار هم ،

قبل یا بعد از هم آوازی چلچله ها ؟
سایه های ما حضور می یابند بر چمنزاران خشگ .

* * * * *
ما بر دیوار شکسته شب تکیه داده ایم .
با پای کم توان ، لرزان و کم توان ، لرزان ،
قبل یا بعد از سایه سیاه ابر؟
حضور عشق نور خواهد شد ،
و سایه های ما دست در دست .

رضا بایگان، فرانکفورت

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18471

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سایه دست ها، شعري از رضا بايگان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016