دوشنبه 6 خرداد 1387

ارديبهشت را دلِ من سبز کرده است، شعری از رضا مقصدی

رضا مقصدی
اردی بهشت را دل ِ من سبز کرده است / اين سبز را به جانب ِ دی ماه می کشم / نقاش ِ واژه ام که تو وُ عشق وُ آه را / شفاف تر ز شور ِ شبانگاه می کشم

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


امشب که عاشقانه، ترا آه می کشم
آتش به جان ِ اين دل ِ بی ماه می کشم

***
نام ِ ترا به روی دل ِ خود نوشته ام
با اينهمه، هميشه ترا آه می کشم

***
چشمت کجاست تا که ببيند که عشق را
همراه ِ خود به خانه ی دلخواه می کشم

***
اردی بهشت را دل ِ من سبز کرده است
اين سبز را به جانب ِ دی ماه می کشم

***
نقاش ِ واژه ام که تو وُ عشق وُ آه را
شفاف تر ز شور ِ شبانگاه می کشم

***
آبی بپوش! آبی، که زيبايی ِ ترا
هر جا دلم تپيد به همراه می کشم

***
نه… نه… بيا وُ گاه گهی قهوه يی بپوش
با قهوه يی به خاطره ها راه می کشم

***
در انتظار ِ آمدنت شب، گذشت و رفت
اين سوز ِ سينه را به سحرگاه می کشم

شهريور ۱۳۸۵

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37038

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ارديبهشت را دلِ من سبز کرده است، شعری از رضا مقصدی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016