سه شنبه 14 خرداد 1387

يکی بوديم، شعری از احمد پناهنده

يکی بوديم
يکی
همواره
يکی
هر چند
رنگارنگ
ولی
هماهنگ
جلای ِ رنگش
هر چشمی را
خيره
و
هر دلی را
چيره
اما
اما
اين همه رنگارنگ
در قالبی هماهنگ
تيره دلان را
خوش نبود
و هم اکنون
نيست
کوشيدند
به مرگ
و
امروز
می کوشند
به ننگ
تا
اين رنگارنگ را
به نا هماهنگ
بدرند
اما
نمی دانند
که ننگ را
در
رنگ
مکانی نسيت
زيرا
ما هستيم
چون کوه
پر استقامت
که صلابت
می باريم
بر
هر ننگی
و
چون رود
جاری و جوان
می زداييم
از خود
هر خسی را
و کنار
می رانيم
هر کفی را

apanahan@t-online.de

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37125

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'يکی بوديم، شعری از احمد پناهنده' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016