چهارشنبه 15 خرداد 1387

اعلاميه، شعری از حسن حسام

"کارگر هفت تپه ايم
گرسنه ايم
گرسنه ايم"

باد آتش از جنوب ِ سوخته می آيد
همچون توفان
پيچان
پيچان
می پيچد
در گنبد امام جماران
که گفته بود:
خدا ی کارگر است
پس اين خداست که می آيد
از شوش و هفت تپه و دزفول
و نفرت تمام رنجبران را
در تلخی نگاهش دارد؟
پس اين خداست که می آيد
با دستهای ترک خورده چون کوير
پُرکينه و برهنه و نانخواه
مثل شير
پس اين خداست که می آيد
توفنده مثل توفان
خيزان
تا بارگاه آن خليفه ی يکدست را
بسوزاند
و شاه اکبر را
بر دار سرنوشت
بتاباند
و ريشه ی امام دروغين را
در تند باد تفته
بخشکاند
پس اين خداست که می آيد
از شوش و هفت تپه و دزفول
تا مزد خويش
بستاند
و اين جهان کهنه
بميراند
پس اين خداست ....

حسن حسام – پاريس
۳۱ مه ۲۰۰۸

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37137

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعلاميه، شعری از حسن حسام' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016