شنبه 5 مرداد 1387

سياوش شاملو: آيدا و پاشايی نمی گذارند کتاب کوچه منتشر شود، حسن نيت، در قبال پرداخت وجه مربوطه! خبرنگاران صلح

J4p- در پی اتفاقات اخير و انتشار اخبار متناقض از سوی ورثهء «احمد شاملو»؛ سياوش شاملو (فرزند ارشد خانواده) با ارسال نامه ای به «خبرنگاران صلح» و پيوست نامه وکيلش به قوه قضاييه، از آخرين پی گيری حقوقی اين پرونده گفته است.

در سال های اخير هرچند يک بار اخبار تازه ای از دعوای سياوش شاملو با «آيدا سرکيسيان» (همسر شاملو) و «ع. پاشايی» به گوش می رسيد. اما در روزهای اخير اين دعوا چنان بالا گرفت که خبر ناراحت کننده مزايده اموال بامداد شاعر منتشر شد. اما در نامهء اخير سياوش و وکيل او از «حسن نيت مجدد برای تشکيل موزه» خبر می دهند؛ گذشت از اموال مورد نظر، البته «در قبال پرداخت وجه» مربوطه.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حسن نيت مجدّد برای تشکيل موزه

«عليرغم مطالب متناقض و فاقد وجاهت قانونی که از سوی خانم «ريتا آتانث سرکيسيان» و آقای «عين پاشايی» و وکيل محترم شان در جرايد و سايت شاملو با هدف تشويش و انحراف اذهان عمومی، به چاپ رسيده است و با اينکه پاسخی از سوی «دفتر نظارت بر آثار احمد شاملو» منتشر نگرديد، مطلب ذيل جهت تنوير افکار عمومی ذيلاً منتشر می گردد.

جناب آقای دکتر «داريوش زرگری مرندی» (وکيل آقای «سياوش شاملو») در نامه ای خطاب به رياست محترم شعبه ششم دادگاه عمومی کرج که موجب ابطال و تجديد مزايده مزبور گرديده (نامه پيوست) چنين اعلام نموده اند که:

«احتراماً با عنايت به اعتراض مورخ ۶/ ۴/۸۷ آقای مصطفی ظهوری وکيلِ خوانده، مبنی بر ابطال مزايده و تجديد آن، نظر به اينکه نص قانونیِ صريحی در مورد ادعای وکيلِ خوانده (ريتا آتانت سرکيسيان) در قوانين مدونه وجود ندارد و مزايده نيز طبق روال قوانين جاری صورت گرفته است، مع الوصف به لحاظ نشان دادن حسن نيت موکل اينجانب و با هدف جلوگيری از هر گونه تشويش احتمالی اذهان عمومی و حفظ حرمت عوامل اجرايی دادگستری و تبری آن ها از هر گونه اتهام اظهار شده توسط وکيل خانم ريتا اتانت سرکيسيان مبنی بر اعمال تبعيض دادورز مربوطه، عليرغم تحمل خسارت از طرف موکل اينجانب (آقای سياوش شاملو) نسبت به تهيه مبلغ مورد نظر مزايده و واريز آن، با اين وجود اعلام می نمايد:

آقای سياوش شاملو موکل اينجانب با پيشنهاد وکيلِ خوانده نسبت به تجديد مزايده در اسرع وقت موافق است و همچنين به لحاظ دلبستگی خوانده به حفظ آثار زنده ياد احمد شاملو، به شرط حفظ و نگهداری آن به عنوان موزه احمد شاملو در صورت پرداخت مبلغ اين قسمت از يادبودهای مورد مزايده به ورثه بدون قيد و شرط موافقت می شود تا از نامه پراکنی ها و ايجاد جو عليه موکل اينجانب جلوگيری شود. مستدعی است مقرر فرماييد نسبت به تجديد مزايده و يا تملک خوانده به شرط ايجاد موزه احمد شاملو در قبال پرداخت وجه آن اقدام لازم مبذول دارند. در خاتمه در صورتی که بار ديگر موکل اينجانب آقای سياوش شاملو به تاراج ماترک پدر خود و تهمت و بی حرمتی متهم گردد طی پرونده جداگانه ای نسبت به طرح شکايت کيفری اقدام خواهد شد.

طبق اظهار نظر دفتر نظارت بر چاپ آثار احمد شاملو، آقای سياوش شاملو به زودی بيانيه ای خطاب به سازمان يونسکو در خصوص جلوگيری از راه اندازی موزه شاملو و همچنين عدم چاپ کتاب کوچه و تخلفات ديگر توسط خانم ريتا آتانت سرکيسيان و عين پاشايی منتشر خواهد شد.»


* اين نامه با امضاء «دفتر نظارت بر چاپ آثار احمد شاملو (روابط عمومی)» ارسال شده است.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37762

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سياوش شاملو: آيدا و پاشايی نمی گذارند کتاب کوچه منتشر شود، حسن نيت، در قبال پرداخت وجه مربوطه! خبرنگاران صلح' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016