پنجشنبه 17 مرداد 1387

مهتاب خواهد شد، شعری از ويدا فرهودی

ويدا فرهودی
... به تهديدی مکن تمکين، ز محصوری مشو غمگين / که گر خواهی! رها سرداب از ارعاب خواهد شد / دمار از مکر ِزندانبان برآرد خسته ی زندان / قفس چون بشکند، باری، پريدن باب خواهد شد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


سِـترون بسترت ای شب زمَـه سيراب خواهد شد
عقيم ِ وَهــم، آبستن از آ ن مهتاب خواهد شد

اگر يک چند در يغما، فروخفتند اخترها
قيامت گونه بالينت، مزار ِ خواب خواهد شد

ستاره با شهاب ثاقب و با مـَه چو آميزد
پلاسين معجر يلدا، حريری ناب خواهد شد

به هر گامی که بر داری به سوی شهر هشياری
بدين مژده، ترا فانوس ِ ره شبتاب خواهد شد

به تهديدی مکن تمکين، ز محصوری مشو غمگين
که گر خواهی! رها سرداب از ارعاب خواهد شد

دمار از مکر ِزندانبان برآرد خسته ی زندان
قفس چون بشکند، باری، پريدن باب خواهد شد

و بی پروا به آزادی، کند پرواز چون شادی
دعای تک تک شوريدگان ايجاب خواهد شد

عبوس زُهـد در پستو، عطش ها را نخواهد کشت
به حکم عاشقان ميخانه خود محراب خواهد شد

در اين ابری ترين دوران ،رها سازی اگر حرمان
دل سنگين ماتم هـم، به همت آب خواهد شد

و حتا در دل افسانه ها بينی که تهمينه
جوان از ديدن ِ بيداری ِ سهراب خواهد شد

بدين شکرانه پس ای شب، خموشی را مـده مهلت
بخوان مه را به بالينت! بخوان! مهتاب خواهد شد

ويدا فرهودی
تابستان ۱۳۸۷

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37908

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مهتاب خواهد شد، شعری از ويدا فرهودی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016