پنجشنبه 13 تیر 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


تازه های سايت پندار

پرخواننده ترین ها

دیدنیها >> یک معادله ساده (طنز)

فرستنده: ه ف

معادله 1

انسان = خوردن + خوابيدن + كار+ لذت
خر = خوردن + خوابيدن

بنابراين:
انسان = خر + كار + لذت

در اينصورت:
انسان – لذت = خر + كار

به عبارت ديگر
انساني كه لذت نمي برد چون خري است كه فقط كار مي كند.

معادله 2

مرد = خوردن + خوابيدن + پس انداز كردن
خر = خوردن + خوابيدن

بنابر اين:
مرد = خر+ پس انداز كردن

بنابر اين:
مرد - پس انداز = خر

به عبارت ديگر
مردهايي كه پس انداز نمي كنند با خر برابرندتبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

معادله 3

زن = خوردن + خوابيدن + هزينه كردن
خر = خوردن + خوابيدن

بنابراين:
زن = خر + هزينه كردن

در اينصورت:
زن – هزينه كردن = خر

به عبارت ديگر:
زنهايي كه هزينه نمي كنند خرند.

نتيجه گيري از معادلات 2 و 3

مردهايي كه پس انداز نمي كنند = زن هايي كه هزينه نمي كنند

بنابراين:
وقتيكه مردها پس انداز مي كنند از خر شدن زن هايشان جلوگيري مي كنند(نتيجه منطقي 1)

و زن هاييكه هزينه مي كنند از خر شدن مردهايشان جلوگيري مي كنند (نتيجه منطقي 2)

بنابر اين خواهيم داشت:
مرد + زن = خر + پس انداز + خر+ هزينه

بنابر اين....از نتايج منطقي 1 و 2 مي توانيم استنباط كنيم كه:

مرد + زن = 2 خر كه با شادي در كنار هم زندگي مي كنند

Copyright: gooya.com 2016