سه شنبه 22 شهریور 1384

محكوميت عباس شكوهمند، عضو انجمن اسلامي دانشجويان تربيت معلم به پرداخت جزاي نقدي، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


يكي از اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران به پرداخت 100 هزار تومان جريمه‌ي نقدي محكوم شد.


عباس شكوهمند به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: در دادگاه تجديدنظر استان تهران، به پرداخت 100 هزار تومان جريمه‌ي نقدي به اتهام اهانت به دانشجويان بسيجي محكوم شدم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي همچنين تصريح كرد: بخش سياسي پرونده‌ام كه مربوط به اتهام تبليغ عليه نظام و اهانت است در جريان اتفاقات خردادماه سال 82، به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.

Copyright: gooya.com 2016