پنجشنبه 3 آذر 1384

ايران خواستار خارج شدن پرونده خود از دستور كار آژانس شد، فارس

خبرگزاري فارس: نماينده ايران در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در بيانيه‌اي با اشاره به پيشرفت‌هاي بدست‌آمده در بررسي برنامه هسته‌اي ايران خواستار خارج شدن پرونده اين كشور از دستور كار آژانس شد.


به گزارش خبرنگار فارس از وين، متن بيانيه "محمد مهدي آخوندزاده" به شرح زير است:
اين اجلاس شوراي حكام در زماني تشكيل مي‌گردد كه معدود مسائلي هم كه پيرامون فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران وجود داشت، به زودي حل خواهند شد.
ايران در دو سال گذشته همكاري گسترده‌اي با آژانس بعمل آورد تا مسائل باقي مانده حل و فصل شوند. در اين مدت بيش از 1400 نفر/روز بازرسي دقيق از ايران بعمل آمد كه در تاريخ آژانس بي سابقه است. اين همكاري امكان آن را فراهم كرد تا آژانس درك بهتري از ماهيت برنامه هسته‌اي صلح آميز ايران پيدا كنـد.
گـزارش اخيـر مديركل (Gov/2005/87) بـه روشني نشان داده كه چه پيشرفت‌هايي تاكنون بدست آمده است. تقريباَ همه مسائل باقي مانده و بويژه منشاء آلودگي، حل شده‌اند. بنابرايـن اكنـون بسيـاري از اعضـاي ايـن ارگان اين سوال را بطور جدي مطرح مي‌كنند كه آيا نيازي وجود دارد تا اين موضوع همچنان در دستوركار باقي بماند. ما همچنان معتقديم كه پيشرفت‌هاي بدست آمده تا الان ديگر توجيهي براي اينكه موضوع در دستوركار شوراي حكام بماند، باقي نمي گذارد. بنابراين همانگونه كه رئيس عدم تعهد هم گفتند، اميدواريم كه همه فعاليت هاي پادمان در ايران بزودي به حالت عادي برگردد.
علي‌رغم قطعنامه غيرقابل توجيه شورا در ماه سپتامبر، ايران با حسن نيت به همكاري خود با آژانس بعنوان محور فعاليت ها، ادامه داد تا مسائل باقيمانده را حل و فصل كند.
آژانس اكنون به اين نتيجه رسيده است كه در موارد زيادي مثل اسناد انتقالات و بقيه اسناد “اطلاعات ارائه شده از سوي ايران با اظهارات ايران درخصوص خريدهاي اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990 براي اولين قسمت برنامه P-1 و تحقيق و توسعه در سازمان انرژي اتمي همخواني دارد.
اين اولين بار نيست كه مديركل در گزارش خود بيان مي‌كند كه اطلاعات ارائه شده توسط ايران با يافته هاي آژانس همخواني دارد. يافته هاي آژانس آنگونه كه در پاراگراف 12 (Gov/2005/67) درمورد منشاء آلودگي بيان كرده و در چند گزارش قبلي از سال گذشته نيز آمده است اكنون مؤيد آن است كه اظهارات ايران درمورد منشاء خارجي آلودگي صحت دارد.
روند مثبت براي حل و فصل موضوعات محدود باقيمانده در چند هفته گذشته ادامه داشت. ايران حداكثر همكاري خود را صرفنظر از فضاي مسموم ايجاد شده در جلسه ماه سپتامبر شورا با آژانس ادامه داد. گزارش مديركل در اين زمينه كاملاَ روشن است.
اين همكاري هاي گسترده را مي توان چنين برشمرد:
براي دومين بار آژانس امكان يافت كه به ساختمان هاي مورد تقاضاي خود در منطقه پارچين دسترسي پيدا كند. آژانس در پاراگراف 16 گزارش خود (Gov/2005/87) گفته است كه هيچ فعاليت غيرمعمولي در اين ساختمان ها مشاهده نكرده است.
اسناد و اطلاعات زيادي كه در پاراگراف هاي 5 و 10 گزارش به‌ آنها اشاره شد، ارائه شده است.
اجازه مصاحبه با افراد همانگونه كه در پاراگراف 4 آمده، داده شده است.
آژانس همچنان به نظارت بر تأسيسات مربوط به سانتريفيوژهاي گازي اورانيوم و غني سازي ليزري ادامه مي دهد و گزارش مديركل نشان مي دهد كه “هيچ انحرافي از تعليق داوطلبانه ايران مشاهده نمي شود.”
ايران همچنان به اجراي قوانين پروتكل الحاقي آنگونه كه گويي آن را تصويب كرده است ادامه مي دهد.
به رغم تمام اين همكاريها از طرف ايران، يك كشور خاص به منظور خدشه وارد ساختن به دستاوردهاي آژانس همچنان به ادعاهاي خود ادامه مي دهد. من به ياد اين شوراي محترم مي آورم كه پيش از هر نشست شوراي حكام اين رويه معمول آمريكا و گروههاي تروريستي تحت حمايت‌ آن شده است كه ادعاهاي غلطي را به منظور ايجاد انحراف در ذهن اعضا از پيشرفت قابل توجه بدست آمده در سالهاي اخير عليه ايران مطرح كنند. همانگونه كه در گزارش سپتامبر مشخص شده بود “آژانس نه نشاني از وجود مواد هسته اي پيدا كرد و نه هيچگونه تجهيزات يا مواد استفاده دوگانه مربوط به آن را در مكانهاي بازديد شده يافت.” هم اكنون ادعاهاي غلط جديدي پيش از نشست نوامبر شورا مطرح شده است كه از طرف رسانه‌ها و ديپلماتها به شكل مسخره آميز مورد انتقاد قرار گرفته است.
ارائه تمام اسناد دريافت شده از واسطه‌ها به آژانس، از جمله برگه هاي گفته شده، نشانه روشني از شفافيت كامل ايران با آژانس است.
درباره موضوع نيمكره فلز اورانيوم من بايد توجه اعضاي محترم شورا را به موارد ذيل جلب كنم:
اطلاعات موجود در اين يك صفحه و نيم، اطلاعاتي ساده و غيرپيچيده است كه مي توان در سخنرانيها و اينترنت آنها را يافت.
اطلاعات موجود در اين سند درباره تبديل UF6 به فلز اورانيوم در مقايسه با اطلاعات و نقشه هاي كامل و بخوبي تشريح شده موجود در تأسيسات UCF، غيرجامع و ناقص است.
براساس مشاهدات فني و اسناد بالا، چنين موضوع ناچيزي نبايد بهيچوجه پيشرفت فوق العاده بدست آمده در نتيجه همكاري مشترك آژانس و ايران را با مانع مواجه سازد.
من مطمئنم كه زماني كه ارزيابي و نتيجه گيري اين موضوع توسط آژانس انجام شود، صحت و درستي اطلاعات ارائه شده توسط ايران روشن خواهد شد.
ايران به همكاري خود با آژانس به عنوان محور فعاليت خود ادامه خواهد داد. ايران متعهد به عدم اشاعه و امحاي سلاحهاي هسته اي است و سلاحهاي هسته‌اي و توانايي توليد يا دستيابي به آنها را براي امنيت خود مضر مي داند. ايران همچنان به تعهدات خود تحت NPT پايبند است. همزمان من بايد همچنين تأكيد كنم كه تمام اين تعهدات بايد در ارتباط نزديك با حقوق ما براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي همانگونه كه در ماه 4 NPT تصريح شده است پيگيري شود. در اين زمينه، بايد تاكيد شود كه تمام كشورهاي عضو NPT، بدون تبعيض، حق لاينفك براي توليد انرژي هسته اي براي اهداف صلح آميز دارند. از آنجايي كه اين يك حق “لاينفك” است، نمي تواند تحت هر بهانه اي مورد خدشه واقع شود يا ضايع شود. هرگونه تلاشي در اين زمينه، تلاش براي خدشه وارد ساختن به يكي از ستونهاي معاهده و درواقع خود معاهده خواهد بود. اين حق شامل غني سازي و توليد سوخت مي باشد. بنابراين همانگونه كه رئيس محترم عدم تعهد بيان داشت “گزينه ها و تصميمات اعضا درزمينه استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي و سياستهاي چرخه سوخت بايد محترم شناخته شود.”
جمهوري اسلامي ايران هميشه تاكيد كرده است كه از هيچ تلاشي براي رسيدن به از سرگيري فعاليتهاي غني‌سازي اش با مذاكره فروگذاري نكرده است.
علاوه بر اين، رئيس جمهوري اسلامي ايران در نطق خود در مجمع عمومي سازمان ملل در 17 سپتامبر 2005، پيشنهاد ديگري را براي افزايش ضمانت از طريق دعوت بـه مشاركت بين المللي در فعاليتهاي غني سازي ايران مطرح كرد. اين حداكثر شفافيت و اعتمادسازي است كه تاكنون توسط كشوري در اين باره مطرح شده است. در اين باره، هيات من از تمام ابتكاراتي كه توسط ديگر اعضا با هدف تسهيل در پايان بخشيدن سريع به موضوع هسته‌اي ايران در آژانس مطرح شده است قدرداني مي كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اجازه بدهيد به موضوع گفتگوهاي ايران و سه كشور اروپايي نيز بپردازم. ايران همانگونه كه در موارد متعدد اشاره كرده است هرگز مذاكرات را ترك نكرده است. ايران از رايزني ها و مذاكرات با ديگران براي تسهيل كار آژانس استقبال مي كند و از سه كشور اروپايي مي خواهد كه راه مقابله را با تعامل و مذاكره براي رسيدن به تفاهم و توافق جايگزين كنند. ما اميداريم نتايج اين شورا بتواند به ايجاد يك جو مثبت براي حل و فصل فوري موضوع و ادامه اجراي پادمان‌ها به شكل عادي كمك كند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ايران خواستار خارج شدن پرونده خود از دستور كار آژانس شد، فارس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016