چهارشنبه 21 دی 1384

"فدرالیسم از کدام دیدگاه؟"، پالتاک "اتحاد جمهوريخواهان" با حضور محمد ارسی، ۲۴ دى - ۱۴ ژانويه

پالتاک عمومی
موضوع: "فدرالیسم از کدام دیدگاه؟"
ميهمان: محمد ارسی

تاريخ: شنبه 24 دی 1384 - 14 ژانویه 2006
ساعت: 20:30 (تهران)، 18:00 (اروپاي مرکزي)، 9:00 (غرب آمريکا)
مکان: پالتاک، اتاق جمهوری
Paltalk | Rooms | By Language/ Nationality/ Other | Etehad Jomhourikhahn iran

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016