دوشنبه 24 مهر 1385

اعتراض دانشجويان پلی تکنيکی به بازداشت کيوان انصاری (همراه با عکس)، اميرکبير

خبرنامه اميرکبير: تجمع اعتراض آميزی توسط انجمن اسلامی دانشجويان پلی تکنيک در اعتراض به گذشت ۳ هفته از بازداشت دکتر کيوان انصاری و نامشخص بودن وضعيت وی دوشنبه ۲۴ مهرماه در اين دانشگاه با حضور تعداد زيادی از دانشجويان برگزار شد. اين تجمع در ابتدا با تحصن جمعی از اعضای انجمن در صحن مرکزی دانشگاه آغاز شد که پس از آن دانشجويان در محوطه دانشگاه شروع به راهپيمايی کردند.

در طی راهپيمايی دانشجويان با در دست گرفتن عکس دکتر کيوان انصاری شروع به خواندن سرود “يار دبستانی” و “ای ايران” و سردادن شعار کردند که اين امر موجب همراهی دانشجويان حاضر در دانشگاه با متحصنين شد.


دانشجويان در حين راهپيمايی شعارهايی از قبيل “دانشجوی زندانی آزاد بايد گردد”، “زندانی سياسی آزاد بايد گردد”، “انجمن منتخب حمايتت می کنيم” ، ” انجمن بسيجی ملغی بايد گردد” سر می دادند.

پس از بازگشت دانشجويان به صحن مرکزی دانشگاه، برخی از دانشجويان اقدام به سخنرانی برای جمع بيش از ۵۰۰ نفره حاضر کردند.

پس از راهپيمائی، علی صابری دبير انجمن اسلامی دانشجويان با تشريح عملکرد غيرقانونی مديريت دانشگاه در رابطه با برخورد با فعالين دانشجويی سخنانی را بيان کرد.

همچنين علی عزيزی نائب دبير انجمن اسلامی منتخب دانشجويان نيز با تشريح فضای کنونی حاکم بر دانشگاه، بازداشت دکتر کيوان انصاری را پروژه مشترک دانشگاه و نهادهای اطلاعاتی در ضربه زدن به فعاليتهای دانشجويی و حذف اين فعال دانشجويی عنوان کرد. وی وظايف دانشجويان را در دانشگاه تبيين نمود و از دانشجويان درخواست حضور مستمر در صحنه را کرد.

يکی ديگر از اعضای انجمن اسلامی نيز با اشاره به ايام ضربت خوردن امام علی (ع)، حکومت فعلی و شيوه های حکومتی آنرا در دانشگاه با عدل و حکومت مولای متقيان قياس نموده و با بيان دروغين بودن شعار عدالت در دولت فعلی دانشجويان را به هوشياری بيشتر دعوت نمود.

گفتنی است خواسته اصلی اين تجمع روشن شدن وضعيت دکتر انصاری و آزاد شدن هرچه سريعتر ايشان بود. همچنين دانشجويان از عدم پيگيری وضعيت دکتر انصاری از سوی رياست دانشگاه شکايت داشتند.

از ديگر درخواست های دانشجويان عبارتند از: بازگرداندن اموال و ساختمان انجمن اسلامی به نمايندگان منتخب دانشجويان که در انتخابات خرداد ماه گذشته با رای بيش از ۲۸۰۰ نفر از دانشجويان انتخاب شده بودند ؛ الغای انجمن موازی که با همکاری بسيج و نهاد های امنيتی ساخته شده است و کاهش سختگيری ها و دخالت های حراست در حوزه خصوصی دانشجويان.

همچنين دانشجويان نسبت به عدم پيگيری خواسته هايشان از سوی مديريت هشدار دادند و اعلام کردند که فردا در جلوگيری از برگزاری برنامه سياسی انجمن اسلامی موازی در صحن دانشگاه حاضر شده و درخواست هايشان را پيگيری می کنند.

گفتنی است يکی از خبرنگاران حاضر در اين تجمع که قصد داشت از مراسم عکس‌‏برداری کند، با مخالفت حراست مواجه شد و زمانی که می‌‏خواست محل تجمع را ترک کند، با فريادهای «دزد دزد» وی را متوقف و پس از آن که وی را ساعتی در يک اتاق بازداشت کردند و از او سؤالاتی پيرامون تجمع فوق الذکر پرسيدند، وی را آزاد کردند.

در پايان اين برنامه بيانه انجمن اسلامی دانشجويان در اعتراض به بازداشت دکتر انصاری قرائت شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعتراض دانشجويان پلی تکنيکی به بازداشت کيوان انصاری (همراه با عکس)، اميرکبير' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016