دوشنبه 16 مهر 1386

مهندسی انتخابات مجلس!! پاسخ به مقاله عيسی سحرخيز در روز آنلاين و مهندسان روزنامه کيهان، پريش پاهکين

چند ماه مانده به برگزاری نمايش انتخاباتی مجلس اسلامی بسياری از اصلاح طلبان با خيال پردازی و با تکرار شعارهای هميشگی سعی در تهييج مردم و پرکردن صندوقها دارند تا شايد بتوانند با برآمدنی ديگر باره از دل اين صندوقها به بهانه سلب اعتماد از دولت احمدی نژاد راه را برای قدرتنمايی امثال خاتمی و مجمع اطلاحاتيون حکومتی باز نمايند! اينها حتی يک گام فراتر نهاده و مجلس هشتم را "مجلس آشتی ملی" برای جلوگيری از وقوع "جنگ" و "فروپاشی داخلی" نام نهاده اند.اما برای خريد رای مردم هنوز به دنبال راه چاره می گردند .آنها هيچ حرف تازه ای ندارند و فقط می خواهند با اين شعار که دولت احمدی نژاد فاقد "کارآيی" و "لياقت"بوده و به نفع منافع ملی عمل نکرده توجه عمومی را به خود جلب کنند و با ايجاد وضعيت هميشگی انتخاب بين "بد "و "بدتر" مردم را به انتخاب دوباره "بد" وادار سازند.اما هيچ بختی برای روياپردازيهای گروه اصلاح طلب حکومتی وجود ندارد. حاکميت ولايت فقيه راه را برای قبضه کردن همه ارکان قدرت باز می بيند و از سوی ديگر از تمام قدرت و ثروت لازم نيز برخوردار است. ولی فقيه می داند چگونه برای خود از بدنه اجتماع "رای بسازد " و نتيجه را به نام يک "انتخابات دموکراتيک" به افکار عمومی ديکته نمايد. در اين ميان آنچه کمترين ارزش را دارد رای "ما" به عنوان شهروندان کشور است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در نظامی که اصول گرايانش با قبضه کردن قدرت هر روز به شيوه های تازه برای سرکوب و خفقان روی می آورند و اصلاح طلبانش در خوابی طولانی رويای قدرت دوباره را در سر می پرورانند "مردم" در دنيای"آشفته و نا آرام" خويش بی تفاوت به بازيهای بازيگران فريبکار می خواهند صدايی تازه بشنوند صدايی که از عمق جامعه سرخورده ايرانی بر می خيزد و نويد فردايی بسا بهتر را می دهد. جامعه ايران بيش از هر زمان انتخابی فراتر از گزينه های "بد" و "بدتر" را حق مسلم خود می داند.

پريش پاهکين

Copyright: gooya.com 2016