یکشنبه 13 آبان 1386

واپس گرايی اين درد بی درمان تاريخی! پريش پاهکين

"ايران" به کجا می رود؟ "ايران" خانه ما و خانه فرزندان ماست ببينيد چه بر سر اين خانه آورده ايم!"ما "مردمی هستيم که گاه از سر ناآگاهی دست به کارهايی باورنکردنی و خنده دار می زنيم و گاه هم می خواهيم ادای مردم متمدن دنيا را در آوريم .می رويم دنبال "نهاد های مدنی " می خواهيم نشان دهيم ما هم "مدنيت" را می فهميم می خواهيم بگوييم ما هم چون ديگران از انديشه برخورداريم و نمی خواهيم زورگويان به نامهای واهی زيرعنوانهای خودساخته ای چون "مذهب" و "مکتب" و ..... بر ما حکم برانند بعد برای اينکه نشان دهيم بر اين ادعای "خردگرايی " خويش استواريم می رويم يک روزنامه يا سايت راه می اندازيم و در آن قلم می زنيم يا اينکه خيلی اگر بخواهيم در ادعای خود راسخ باشيم دست به "تجمع اعتراضی" می زنيم .شايد دستگيرمان کنند و به زندان بيفتيم اما بعد می گوييم ما "اهداف صنفی" داشته ايم و در "چهارچوب قانون اساسی ولايت فقيه" حرکت مسالمت آميز ما منافاتی با نظام نداشته است ! از سوی ديگر چون تلاش ما هيچ نقشه و برنامه ای ندارد و تنها می خواهيم حقانيت "خود" را به رخ همگان بکشيم برای هزارمين بار به دامن واپس گرايی اين درد بی درمان تاريخی می افتيم و برای اثبات بيگناهی خود دست به دامن اين "فقيه" و آن "مجتهد" که حالا مغضوب دستگاه حاکمه هم هستند و برای خود اسم و رسمی هم دارند می شويم تا بر اساس "فتاوی" آنها واعلام "شرعی بودن" اقداممان مهر تاييد آنها را هم در کارنامه "مبارزات مدنی" خود داشته باشيم . شگفتا به اين جمع اضداد ! از سويی جامعه و جوانانمان با بی پروايی در دين گريزی بلکه دين ستيزی غوطه می خورند از سوی ديگر تلاشگران ما راه خود را می روند که معلوم نيست مدنيت است يا واپس گرايی.دريغ که از چاله در نيامده در چاه می افتيم .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سر در آخور "مذهب" می بريم و از "مدنيت و مدرنيته" دم می زنيم و تازه می خواهيم حکومتی "سکولار" هم ايجاد کنيم ! يک بام داريم و به دنبال صد هوا می گرديم !صد سال آزاديخواهی ما همواره همين دور بيهوده ای بوده است که پا در گل يک گام به پيش و صد گام به پس برداشته ايم . ايران را کرده ايم کشوری با مجوعه های در هم و برهم و متناقض که از سويی می خواهد برای دنيا شاخ و شانه بکشد و از سوی ديگر توقع دارد دنيا به حق و حقوقش دست بسته احترام بگذارد . بعد می نشينيم و با پز روشنفکر مابانه تاريخی خود می گوييم": رای به اين بدهيم که آن نيايد چرا که آن فاشيسم خواهد آورد" غافل از اينکه اين می آيد و می بينيم که از آن بسا بدتر بوده است نتيجه اينکه "ولايت فقيه" می ماند و ما مردم سيلی خورده وهميشه غافلگير !

۱۳/۸/۸۶
پريش پاهکين
Parish4ir@gmail.com

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'واپس گرايی اين درد بی درمان تاريخی! پريش پاهکين' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016